Zach.3: geadresseerd aan óns :
het eden-land gescheiden van
haar atmosfeer (Judah) (3) :

de 144,000 (hier als Jozua)
verkrijgen hun Origineel
+ ‘zee van glas’ óp Zerubbabel
(goed leesbaar)

 

 

chapter context :
addressed to ús :
the separation of the eden-land
from her atmosphere (Judah) (3) :

the 144,000 (as Joshua)
receive their Original
+ the sea of glass (=temple-foundation)
upon Zerubbabel , carrying eden

well readable ,
[streamlined chapter , 09.11.19]

 

Hoofdstuk context :
…. dit is langzamerhand wel een stille obsessie , ‘een nieuw lichaam verkrijgend’ ;
de 144,000 hier vertegenwoordigd door Jozua , als logisch vervolg op hoofdstuk 2 ;

 

… we begrijpen de automatische reflex wel ,
dat termen als ‘vuile kleding’ overdrachtelijk “zonden” mag betekenen ,
maar in dit hoofdstuk is dat ‘kleed’ de letterlijk óorzaak van zonden : dit huidige lichaam !
Op dezelfde manier worden ‘(hoek)steen’ en ‘spruit’ onmiddellijk gelinkt aan Christus ,
maar termen als deze moeten wel in de cóntext van het onderwerp passen :

 

… in deel II blijkt dat de steen “het tempel-fundament” is ,
dat God op de kandelaar zal plaatsen om zo het nieuw eden te beginnen ;
en hetzelfde concept was al in Zach. 14 , “de poorten op de Hananeel-toren” –
waar dit fundament “de zee van glas” is als in Op. 4 , als “doorzichtige steen” ;

 
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Zacharia 2

 
1-2
… vervolg : Jozua vertegenwoordigt de 144,000 :
and·he-is-showing·me Joshua the·priest the·great standing to·faces-of
messenger-of ieue and·the·adversary standing on right-of·him to·to-be-adversary-of·him
and·he-is-saying ieue to the·adversary he-shall-rebuke ieue in·you the·adversary
and·he-shall-rebuke ieue in·you the·one-choosing in·Jerusalem ?·not this wooden-poker
being-rescued from·fire
And he shewed me Joshua the high priest standing before the angel of the LORD,
and Satan standing at his right hand to resist him. And the LORD said unto Satan,
The LORD rebuke thee, O Satan; even the LORD that hath chosen Jerusalem rebuke thee:
[is] not this a brand plucked out of the fire?
‘satan’ , H7854 shathan ; -shathan ‘accuse’ , -shath-ah ‘go astray’ ; unclear root ;
‘rebuke’ , H1605 gaar ‘rebuke’, unclear wherefrom : by guwr ‘sojourn’ ?
‘brand’ , H181 ud ‘firebrand’, from 3x once negative [check] , witness cluster ;

 • context : continued : .. Joshua representing the 144,000 :
  the term ‘shathan’ used here is rare ; neither is clear who this could be –
  perhaps ‘the king of Mystery-babylon’ (as Thoth) is a bit too much ;
  alternatively it could be the still not saved Adam ..? , because note the
  rather “soft” term ‘to rebuke’ , instead of “destroy” etc. ;
  there is a glyph SA-TA as “mythological serpent” but that seems coincidence ;

line ,
“and=then he makes me to see – Joshua – the high – priest [=’representing the 144,000’] / ,
standing / in front of / the angel [=Christ] of – IEUE / ,
and=while the accuser – stands – on=at – his [‘Joshua’s’] righthand side – accusing him / ;
 
and=then – IEUE – says – to – the accuser / :
IEUE – rebukes – you / (you) accuser ! / ;
IEUE – [who] (has) chosen – Jerusalem [=’in eden’] (again) / , rebukes – you / ,
[+because] (is) this one – not – the witness [‘as firebrand’] – snatched – out of the fire ?

 • [=’because the souls “have chosen to return (to eden)” , compare previous chapter ,
  therefore “God returns to the souls” – per the exhortation “return to me , then I will
  return to you” ; therefore the accuser has no legal right no more’]
  / ;

(Het vierde visioen : de hogepriester Jozua .
Profetie over Gods Knecht , de Spruit)
Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor het aangezicht van de Engel
van de Heer stond , terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen .
de Heer zei echter tegen de satan : de Heer zal u bestraffen , satan !
de Heer , die Jeruzalem verkiest , zal u bestraffen .
Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is ?

“daarna laat hij mij de hogepriester Jozua zien [=’de 144,000 vertegenwoordigend’] ,
die voor het aangezicht van de engel
[=Christus] van de IEUE staat ,
terwijl de aanklager
[=’wellicht Adam’?] aan zijn [‘Jozua’s’] rechterhand hem aanklaagt ;
 
dan zegt IEUE tegen de aanklager : IEUE berispt u , (u) aanklager ! ;
IEUE die Jerusalem
[=’in eden’] (weer) heeft verkozen , berispt u ,
want is diegene niet de getuige
[‘als een tak’] die aan het vuur ontrukt is ?

 • [=’omdat de zielen “kozen om weer terug te keren (naar eden)” , vgl. vorig hoofdstuk ,
  daarom “keert God naar de zielen terug” – als per oproep “keer terug naar mij ,
  dan zal ik naar u terugkeren” ; daarom heeft de aanklager geen legaal recht meer’ ;
  deze aanklager kán (de nog ongeredde) Adam zijn vanwege de “zachte” term ‘berispen’]
  ;

 
3-4-5
… Jozua , als ziel , krijgt een nieuw lichaam – als ‘zijn Origineel’ :
and·Joshua he-was being-clothed garments filthy-ones and·standing to·faces-of
the·messenger and·he-is-answering and·he-is-saying to the·ones-standing
to·faces-of·him to·to-say-of take-away-you ! the·garments the·filthy-ones from·on·him
and·he-is-saying to·him see-you ! I-cause-to-pass from·on·you depravity-of·you
and·to-clothe you costumes and·I-am-saying they-shall-place turban clean on head-of·him
and·they-are-placing the·turban the·clean on head-of·him and·they-are-clothing·him
garments and·messenger-of ieue standing
Now Joshua was clothed with filthy garments, and stood before the angel. And he answered
and spake unto those that stood before him, saying, Take away the filthy garments from him.
And unto him he said, Behold, I have caused thine iniquity to pass from thee, and I will clothe
thee with change of raiment. And I said, Let them set a fair mitre upon his head. So they set a
fair mitre upon his head, and clothed him with garments. And the angel of the LORD stood by
‘raiment’ , H4254 machalats-ah ‘festal garment’; -chalats ‘armed, equipped’ ;
‘mitre’ , H6797 tsaniph ‘headdress etc’ ; context unclear ;

 • context : .. Joshua , as soul , gets a new body – as ‘his Original’ :
  we wanted to refer to the line “cursed is the one bound (or: hanging) at a pole” ,
  also in reference to what Christ had to do – the crucifixion ;
  where one of us saw the own soul , as a…’dirty light’ like bound upon the spine
  (‘dirty’ because bound in this body) , impossible to get free from that – except by miracle ;
  but we skip that theme now , as well as the references to “weaving-poles for physicality”
  shown in the spells (tuat VIII) ;
  treacherous : root (-bgd) , same as ‘garment’ ;

line ,
“and=then Joshua – being – dressed – [in] an unclean – [treacherous body-] garment +
(is) standing – in front of – the angel [=Christ] / ,
and he [=Christ] – responds – to – the ones [=angels] standing – before – him / ,
saying / : remove you ! – the unclean – [treacherous body-] garment – from him / ;
 
and=then he says – to him [=’Joshua’] / :
watch / [how] I cause – your depravity [=’this body’] – to pass away – from you / ,
and (am) clothing – you – [with] the [equipped body-] garment [=’the Original’] / ;
1 line free
and=then he says [to them] / (that) they (must) place – a pure – headdress – on – his head / ,
and they place – a pure – headdress – on – his head / , +
and clothe him – [with] the [equipped body-] garment / ,
and=while the angel of – IEUE – (is) standing (there) / ;

 • [=’so this this isn’t merely about “removing sin” : this body IS the depravity !
  that said , we don’t know if the 144,000 souls “have to go to a place overthere”,
  or if this event will happen “in the vicinity of each separate soul”
  (we had a chapter “… then I will collect you one by one”) ;
  the ‘equipped body’ : indeed the soul feels “like she received a body around her”,
  and that sensation is indescribable : if God would be joyous , the entire body
  feels and resonates that … – we understand a bit better now how it could happen
  that “the Originals , as flock , went to the north” ; apparently our souls in them
  could not bear ‘the now resonating displéasement’…..
  (and compare what Pittman wrote in his vision – see annex)
  ;

Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de Engel stond .
Toen nam Hij het woord en zei tegen hen die voor Zijn aangezicht stonden :
Trek hem de vuile kleren uit ! daarop zei Hij tegen hem :
zie, Ik heb uw ongerechtigheden van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken .
Vervolgens zei Ik : laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten .
Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan ,
terwijl de Engel van de Heer erbij stond .

“dan staat Jozua , een onrein [verraderlijk lichaams-] kleed dragend , +
voor het aangezicht van de engel
[=Christus] ,
en die antwoordt degenen
[=’engelen’] die voor hem staan , zeggend :
verwijder het onreine
[verraderlijke lichaams-] kleed van hem ;
 
dan zegt hij tegen hem [=’Josua’] :
aanschouw (hoe) ik uw ongerechtigheid
[=’dit lichaam’] van u wegneem ,
en u kleed (met) een
[goed toegerust lichaams-] kleed [=’het Origineel’] ;
 
dan zegt hij [tegen hen] (dat) zij een reine hoofddoek op zijn hoofd moeten zetten ,
en zij zetten een reine hoofddoek op zijn hoofd , +
en kleden hem met het
[goed toegeruste lichaams-] kleed ,
terwijl de engel van IEUE (daar) staat ;

 
6-7
and·he-is-testifying messenger-of ieue in·Joshua to·to-say-of thus he-says ieue-of
hosts if in·ways-of·me you-are-going and·if charge-of·me you-are-keeping and·moreover
you you-shall-adjudicate house-of·me and·moreover you-shall-keep courts-of·me
and·I-give to·you walks between the·ones-standing the·these
And the angel of the LORD protested unto Joshua, saying, Thus saith the LORD of hosts;
If thou wilt walk in my ways, and if thou wilt keep my charge, then thou shalt also judge my house,
and shalt also keep my courts, and I will give thee places to walk among these that stand by.

‘charge’, ult. from -mishmar ‘confinement, closed space’ ,
line ,
“and=then – the angel [=Christ] of – IEUE – testifies – in=to Joshua / , saying / :
thus – (he,) IEUE of – hosts – says / :
if – you (will be) walking – in my ways / , and if – ‘you will stay within the boundaries I have set’ / ,
 
and=then (also) you – (will) judge – [in] my house / , and – (shall) keep [and guard] my courts / ;
and I (will) give – you – [the privilege] to walk – among – these – ones standing (here) / ;
Toen verzekerde de Engel van de Heer Jozua :
zo zegt de Heer van de legermachten :
als u in Mijn wegen gaat en als u uw taak ten behoeve van Mij vervult ,
dan zult ú ook Mijn huis besturen, en ook Mijn voorhoven bewaken ,
en zal Ik u omgang geven met hen die hier staan .

“dan getuigt de engel [=Christus] van IEUE tegen Jozua , zeggend :
zo zegt (hij,) IEUE van de legermachten :
indien u in mijn wegen gaat , en ‘binnen de grenzen blijft die ik gesteld heb’ ,

 
dan zult (ook) u oordelen in mijn huis , en mijn hoven bewaren en bewaken ;
en ik zal u
[het voorrecht] geven om te wandelen onder degenen die (hier) staan ;

 
part II — deel II

 
8
… terug naar de situatie van vandaag :
hear-you ! please ! Joshua the·priest the·great you and·associates-of·you the·ones-sitting
to·faces-of·you that anshi mortals-of miracle they that behold·me ! bringing servant-of·me
sprout
Hear now, O Joshua the high priest, thou, and thy fellows that sit before thee:
for they [are] men wondered at: for, behold, I will bring forth my servant the BRANCH.
context : … back to the situation of today :
we understand the reflex to relate a term as ‘branch’ immediately to Christ –
but as you see Christ is ‘the angel of IEUE’ in this chapter :
how would it make Sense that Christ is now addressed as 3d person ..?
line ,
“hear you ! / , please ! / , (you) Joshua – the high – priest / ,
you [=’represénting the 144,000’] / , +
and your friends – [who] abide – in your presence [=’as the 144,000’]

 • [=’the term “represent” virtually the same as “presence”] / :

that=because – they – (are) the [mortal-] men – [who] (will be) – a miraculous sign / ;
that=for – behold me ! / , +
causing – my servants [=’144,000’] (being) the main branch – to enter [=‘the other reality’] / ; +
luister toch, hogepriester Jozua,
u en uw vrienden die vóor u zitten – zij zijn immers een wonderteken –
want zie, Ik ga Mijn Knecht, de SPRUIT, doen komen ;

“luister ! , alstublieft ! , (u) Jozua de hogepriester ,
u      [=’die de 144,000 vertegenwóordigt’] , +
en uw vrienden die in uw tegenwoordigheid verblijven [=’áls de 144,000’]

 • [=’vertegenwoordigt – tegenwoordigheid’ is virtueel hetzelfde !’] :

want zij zijn de [sterfelijke-] mannen die het wonderteken zullen zijn ;
omdat , zie ,
ik laat mijn dienaren
[=’144,000’] die de hoofd-twijg zijn , binnengaan [=’in andere dimensie’] ; +

 
9-10
.. en zij zien hoe het tempel-fundament op de kandelaar wordt geplaatst :
that behold ! the·stone which I-give to·faces-of Joshua on stone one seven eyes
behold·me ! mphthch engraving phthch·e engraving-of·her averment-of ieue-of
hosts and·I-remove depravity-of the·land the·she in·day one in·the·day the·he
averment-of ieue-of hosts you-shall-call man to·associate-of·him to under vine
and·to under fig-tree
For behold the stone that I have laid before Joshua; upon one stone [shall be] seven eyes:
behold, I will engrave the graving thereof, saith the LORD of hosts, and I will remove the iniquity
of that land in one day. In that day, saith the LORD of hosts,
shall ye call every man his neighbour under the vine and under the fig tree.

 • ‘engrave’ , H6605 pathach ‘opened [windows of heaven] ; to open ; unload ; engrave [stones]’ ;
  see Ez.29:21 ‘in that day I will give you opening of the mouth’ , as important theme ,
  there as (“phthchun – pheh”, opening + mouth , with connection-line)
 • context : .. and they see how the temple-foundation is placed upon the lampstand :
  this one took time – Esau suggested the connection “stone + engrave” ,
  yet there is no further information given about this ‘engraving’ : so red flag ;
 • sea of glass = temple-foundation :
  Ezekiel describes óver the four cherubs
  a “firmament of crystal , with a throne on it”,
  as the analogy of “the sea of glass” in Rev. 4 ;
  not as literal sea but ‘as translucent stone’ ,
  upon which are the seven candlestands ;
  temple-foundation upon Zerubbabel :
  similar analogy as in Ezekiel ;
  we had ‘the gates upon the Hananeel-tower’
  in previous posted Zech. 14 ;

line ,
“that=then / , behold ! / ,
the stone         [=’the temple-foundation , as now Damacus , still’] +
which – I (will) put in place [=’upón Zerubbabel’]in front of – Joshua [=’144,000 watching this’] / ,
(will be) the one – stone – (with) the seven – eyes – on=upon (it)

 • [=’seven eyes : the seven torches upon the sea of glass , Rev. 4 ;
  in Zech. 14 we had “the gates upon the Hanaanel-tower (as Zerubbabel) :]
  / ,

 
behold me ! / [opening] – [your mouth] [=’of the 144,000’] / ,
(is) the declaration of – IEUE of – hosts / ,
and you (will) remove – the depraved [state] of – she – the land [=’darkened eden’] – in – one – day

 • [=’we had the chapter where “the 144,000 take the hand of the Ishral-virgin
  and make the eden-land to ascend” : the “opening of the mouth” (see Ez.29:21)
  must mean “to have speech to creáte” : compare “you (all) will be my mouth”]
  / ;

  [above : restored]

 

 • [=’closingline : the 144,000 are sent back to this earth ;
  it is possible that last line is still corrupt ,
  because next chapter 4 will be about “the two olive trees” :]

in – that – day , (is) the declaration of – IEUE of – hosts / ,
you [=’144,000’] (shall) invite – each – to=and his fellow [=’souls having remained on earth’] +
to=towards – their place [‘in eden’] under – the vines – and – under – the fig trees .
Want zie, wat betreft de steen die ik voor Jozua neergelegd heb ,
op die ene steen zullen zeven ogen zijn .
Zie, ik zal er Zijn gravering in aanbrengen, spreekt de Heer van de legermachten .
Ik zal de ongerechtigheid van dit land op éen dag wegnemen .
Op die dag, spreekt de Heer van de legermachten ,
zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en de vijgenboom .

“daarna , zie ! ,
de steen
[=’het tempel-fundament , nu nog als Damascus’] +
die ik op zijn plaats zal zetten
[=’op Zerubbabel’] voor het aangezicht van Jozua [=’de 144,000’] ,
zal de ene steen met de daarop de zeven ogen zijn

 • [=’zeven ogen : de zeven toortsen op de zee van glas , Op. 4 ;
  in Zach. 14 hadden we “de drie poorten óp de Hananeel-toren (als Zerubbabel) :]
  ;

 
zie ! , ik zal [uw mond] [openen] [=’van de 144,000’] ,
is de verklaring van IEUE van de legermachten ,

en u zult de verdorven [staat] van zij , het land [=’verdonkerd eden’] op éen dag wegnemen

 • [=’we hadden het hoofdstuk waar “de 144,000 de hand nemen van de Ishral-maagd
  en het eden-land omhoog laten rijzen” : de ‘opening van de mond’ (zie Ez. 29:21)
  moet betekenen “scheppen door spraak”, vgl. “u (allen) zult Mijn mond zijn”]
  ;

  [boven : gerestaureerd]
 • [=’slot : de 144,000 worden teruggestuurd naar de aarde ;
  de laatste zin kan nog steeds corrupt zijn –
  omdat volgend hoofdstuk 4 over de “twee olijfbomen” gaan :]

op die dag , is de verklaring van IEUE van de legermachten ,
zult u
[=’144,000’] ieder en zijn vriend uitnodigen [=’zielen die op deze aarde bleven’] +
richting hun plaats
[=’in eden’] onder de wijnstokken en de vijgenbomen .

 


 
17.11.18 — — (tweede) aangepaste versie van origineel —- het-report
09.11.19 — submitted as streamlined version [required check b/c of chapter 1 and 2 theme]