Zach.4: geadresseerd aan óns :
het eden-land gescheiden van
haar atmosfeer (Judah) (4) :

de kandelaar Zerubbabel ,
als herstelde vector
die het eden-huis draagt
(leesbaar maar moeilijk)

 


 

  chapter context :
addressed to ús :
the separation of the eden-land
from her atmosphere (Judah) (4) :

the lampstand Zerubbabel as the
restored vector carrying the eden-house

see altered main diagram
 
well readable ,
[streamlined chapter , 10.11.19 ,
Having restored main corruption]

 

Hoofdstuk context :
…. nu is ook de grootste Corruptie in zinnen 1-2 verwijderd :
vorig hoofdstuk eindigde met “de zeven ogen op het fundament staand”
en hier gaat hetzelfde thema verder – de zeven ogen ofwel “de zeven toortsen”,
ook genoemd in Ezechiel en Openbaringen 4 , als “wezens van vuur”

 

… het hoofdstuk beschrijft ‘hoe de eden-vector weer hersteld wordt’
doordat de steen , het fundament , OP de kandelaar gezet wordt ,
zodat de kandelaar het nieuw eden-huis zal dragen (zie aangepast diagram boven)

 
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Zacharia 4

 
1-2
… de ‘zeven toortsen’ dansend bovenop het kandelaar-construct :
and·he-is-returning the·messenger the·one-speaking in·me and·he-is-rousing·me as·man who
he-is-being-roused from·sleep-of·him and·he-is-saying to·me what ? you seeing and·I-am-saying
I-see and·behold ! lampstand-of gold all-of·her and·globe on top-of·her and·seven lamps-of·her
on·her seven and·seven tubes to·the·lamps which on top-of·her
And the angel that talked with me came again, and waked me, as a man that is wakened out
of his sleep, and said unto me, What seest thou? And I said, I have looked, and behold a candlestick
all [of] gold, with a bowl upon the top of it, and his seven lamps thereon,
and seven pipes to the seven lamps, which [are] upon the top thereof:

 • ‘bowl’ , H1543 gull-ah [gul-l-ah] ‘basin, bowl’ 15x ; -galal ‘roll (down,away, etc)’ 18x ; negative ;
  Galilee ; the -glgl will be the new cherub-wheel , by duplication ;
 • ‘pipes’ , H4166 mutseqeth ‘piece, pipe’ 2x ; said from -yatsaq ‘to pour, flow’ ; +m-realm ;
  as ‘something made’ , either tube or channel ; – mutsaq ‘casting, casted mass’ 2x ;
  2]   [10.09.19 : smart corruption !] ;
 • ‘lamps’. 10.09.19 : same smart , suggesting “oil + tubes”
  context : .. the ‘seven torches’ dancing atop of the lampstand-construct :
 • it’s true – we neither grasped the main corruption , last year ,
  and that is no shame because at times Esau was very smart ;
  the corruption : there are no ‘tubes’ here !
  end of chapter 3 was “the stone with 7 eyes on it”,
  and here that theme continues :
  the “tubes” only appear in part III , and there they are 2 !
  This happens when simply deleting “seven+seven+tubes”
  shown by () () () : no complications !
  tabernacle lampstand : depicted THIS – not inverse !
 • I) seven eyes = seven torches : feminine fire-beings :
  we see them in Ezekiel , belonging to the four cherubs
  and the wheels (as eden-land) in their midst ;
  they also return in Nahum and later on in Revelation 4 ,
  yet we haven’t much of a clue what can be their purpose ,

line
“and=then the angel [=Christ] – (who) spoke [right direction] – to=with me – returns / ,
and he wakes me / as a man / who (is) / wakened / from his sleep / ,
and says / to me / : what / (are) you / seeing ? / ;
and I say / : I see / , and behold ! / , a lampstand / wholly of – gold [=’Zerubbabel’] / ,
and a round bowl / upon / his top / ; [=’likely cherub-wheel -glgl’]
and – seven – lamps [=’7 torches aka 7 ogen’] / on=upon it / ,
() () () (being) the seven – lamps [=’torches’] / which / (are) on=upon / his top / ;
(Het vijfde visioen : de gouden kandelaar en de twee olijfbomen)
De Engel Die met mij sprak, kwam terug en wekte mij,
zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt . Hij zei tegen mij : wat ziet u ?
Daarop zei ik : ik zie, en zie, een kandelaar, geheel van goud , met een olievaatje aan de
bovenkant ervan en daarbovenop zeven bijbehorende lampen met telkens zeven
toevoerbuisjes aan de lampen , die daarboven zitten ,

“dan komt de engel [=Christus] die met mij sprak [in goede richting] terug ,
en wekt mij , als een man die uit zijn slaap gewekt wordt ,
en zegt tegen mij : wat ziet u ? ;
en ik zeg : ik kijk , en zie , een kandelaar geheel van goud
          [=’Zerubbabel’] ,
met een ronde schaal bovenop haar ;
          [=’waarschijnlijk cherub-wiel -glgl’]
en zeven lampen [=’de 7 toortsen ofwel 7 ogen’] daarop ,
() () () die de zeven lampen [=’toortsen’] zijn bovenop hem
[=’op Zerubbabel’] ;
               [=’voor de smerige corruptie : zie engels’]

 
3-4
.. de twee olijfbomen (als ‘dualistische-essentie’) bovenop de schaal :
and·two olive-trees over·her one from·right-of the·globe and·one on left-of·her
and·I-am-answering and·I-am-saying to the·messenger the·one-speaking in·me to·to-say-of
what ? these lord-of·me
And two olive trees by it, one upon the right [side] of the bowl, and the other upon
the left [side] thereof. So I answered and spake to the angel that talked with me,
saying, What [are] these, my lord?
‘olive-trees’ , H2132 ; see furtheron ; we can only distill ‘eden-power -za’ out of this term ;

 • context : .. the both olivetrees (as ‘dualistic-essence’) atop of the bowl :
  part III will be about the ‘tubes’ (roots) of these trees , coming from below :

line ,
“and two / olive trees / over=upon her           [=’upon the bowl / cherub wheel’] / ,
one / from=at the right of / the bowl / and one / on=at / her left / ;
and=so I respond / and say / to / the angel / speaking [in right direction] / in=with me / saying / :
what / (are) [+all] these / , mylord ? / ;
met twee olijfbomen ernaast, een aan de rechterkant van het olievaatje
en een aan de linkerkant ervan . Ik antwoordde en zei tegen de Engel Die met mij sprak :
mijn Heere , wat betekenen deze dingen ?

“en twee olijfbomen bovenop haar [=’op de schaal’] ,
een op de rechterkant van de schaal en een op haar linkerkant ;
dus ik antwoord en zeg tegen de engel die met mij spreekt [in goede richting] , zeggend :
mijn Heer , wat zijn al dezen ? ;

 
part II — deel II

 
5-6
… het hele ‘kandelaar construct’ wordt uitgelegd :
and·he-is-answering the·messenger the·one-speaking in·me and·he-is-saying to·me
?·not you-know what ? they these and·I-am-saying not lord-of·me and·he-is-answering
and·he-is-saying to·me to·to-say-of this word-of ieue to Zerubbabel to·to-say-of not in·valor
and·not in·vigor but rather in·spirit-of·me he-says ieue-of hosts
Then the angel that talked with me answered and said unto me, Knowest thou not what these be?
And I said, No, my lord. Then he answered and spake unto me, saying, This [is] the word of the LORD
unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but by my spirit, saith the LORD of hosts.
‘zerubbabel’ , so now the previous adressed lampstand gets a name as ‘zerubbabel’ ; see Haggai 2 ;
that it is “a strange [construct]” is because the region in the north has to be un-done ,
and is but temporary – for to be the new-eden house north , at the wilderness ;
‘might’, H2428 chayil ‘wealth, goods, efficiency, army’ 224x , negative eden-life+deity ;
‘power’ , H3581 koach ‘power, might’ 126x ; but few times in prophets ; bit negative colour ;

 • context : .. the entire ‘lampstand construct’ is being explained :
  introduction ; Spirit as Miss ;

line ,
“and he – the angel – speaking [in right direction] – in=with me – is answering / , saying / to me / :
(do) you – not – know – what – these (are) ? / ; and I say / : no / mylord / ;
and he answers / , saying / to me (,saying) / :
this – (is) the concept [in right direction] of / IEUE / , to=as – Zerubbabel [=’new lampstand’] / ,
 
saying / :
[+in order] (to be) no / [matrix-] efficiency / and no / [matrix-type-] power (anymore) / ,
but / instead / (to be) my Spirit (only) / , (he,) IEUE of – hosts – says / ;
Toen antwoordde de Engel die met mij sprak, en zei tegen mij :
weet u niet wat deze dingen betekenen ? Ik zei: nee, mijn Heere .
Daarop antwoordde Hij en zei tegen mij : dit is het woord van de HEERE tot Zerubbabel :
Niet door kracht en niet door geweld , maar door mijn Geest, zegt de HEER van de legermachten .

“en hij , de engel die met mij spreekt [in de goede richting] antwoordt , tegen mij zeggend :
weet u niet wat deze dingen zijn ? , en ik zeg : nee , mijn Heer ;
en hij antwoordt , tegen mij zeggend :
dit is
het concept [in goede richting] van IEUE , als Zerubbabel [=’nieuwe kandelaar’] ,
 
zeggend :
[+opdat] er geen [matrix-] efficiëntie en geen [matrix-] kracht (meer) zal zijn ,
maar dat in plaats daarvan (alleen) mijn Geest zal zijn , zegt IEUE van de legermachten ;

 
7
… de matrix-berg (‘olijfberg’) , halverwege de wildernis , moet Damascus loslaten :
who ? you mountain the·great to·faces-of Zerubbabel to·level-plain and·he-brings-forth
the·stone the·head tumults grace grace to·her
Who [art] thou, O great mountain? before Zerubbabel [thou shalt become] a plain:
and he shall bring forth the headstone [thereof with] shoutings, [crying], Grace, grace unto it.

 • ‘plain’ , H4334 mishor ‘a plain, plateau, levelled place’ 23x ; said from -yashar ‘straight’, possible ,
  but +m-realm north ; alternatively ‘gate for m-realm’ can be included (-shor) ;
 • ‘shoutings’ , H8663 theshu-ah ‘proper: thundering , sound of a storm’ 4x ; sho ‘ruin’ 12x ,
  shua ‘futility’ many ; negative ; original writes -theshauth not -theshuah
  2] 8668 theshua-ah ‘deliverance, help, victory, salvation’ 34x ; said from 3476 yasha ‘to save ,
  help, deliver’ 206x , but is NOT the same as ‘yeshUa’ because -shua is ‘futility’ ; multiple ?
  tampered with inserted-U , must be -sha ; 8672 thesha ‘nine’ 58x ;
 • ‘grace’, H2580 chen ‘favor, grace’ 69x , eden-life+closure-n ; 2603 chanan ‘show favour,
  be gracious, etc’ 78x , as the Hananeel-tower (=Zerubbabel , see ch. 14) ;
 • context : .. the matrix-mountain (‘m. of olives’) has to let go of Damascus :
  the matrix-mountain ‘carries’ their Moab-house ;
  at the top of that mountain is Damascus , the latter escaping now ;

line ,
“(just) who / (are) you [nów] / , (you) great – [matrix-] mountain ? / ,
(you are) in front of / Zerubbabel [=’new-lampstand’] / (but) to=as the plateau

 • [=’because the new lampstand rises up high above him ;
  the matrix-mountain is the same as “mountain of olives” in Zech. 14 (index) ,
  and the same as the lower half of their vortex (‘as the Gizah pyramid’)”]
  / ;

 
and=for he – the – main – stone – (will be) brought forth [=’until now as Damascus !’] / ,
——————-
(as the saved) – (favoured one) / , (as?) (the favoured one) / to=upón him [=’lampstand’] / ;

 • [=’we tried a restoration keeping the context :         [valid option]
  the foundation-stone was imprisoned until now , so the ‘saved’ can be valid ,
  while the stone will be now positioned upón the lampstand’ – see next section’]

Wie bent u, grote berg ? Voor de ogen van Zerubbabel zult u een vlakte worden .
Hij zal de sluitsteen aandragen onder luid geroep : genade, genade zij hem !

“wie bent u [nú] , (u) grote [matrix-] berg ? ,
(u bent) voor het aangezicht van Zerubbabel
[=’nieuw kandelaar’] (slechts) als een plateau

 • [=’omdat de kandelaar nu hoog boven hem uitrijst ;
  de matrix-berg is dezelfde als “de olijfberg” in Zach. 14 (index) ,
  en dezelfde als de onderste helft van hun vortex (‘als Gizah pyramide’)”]
  ;

 
want de belangrijke steen wordt voortgebracht [=’tot nu toe als Damascus !’] ,
——————-
(als de geredde) (bevoorrechte) , (als?) (de bevoorrechte) bovenop hem [=’kandelaar’] ;

 • [=’we probeerden een restauratie die de context volgt:         [goede optie]
  de steen was tot nu toe gevangen gehouden , dus het ‘redden’ kan ,
  terwijl de steen nu óp de kandelaar gesitueerd wordt : zie volgende sectie’]

 
8-9
… de hand , als fundament (dat Damascus wás) , wordt nu óp de kandelaar gezet :
and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of hands-of Zerubbabel
they-laid-foundation the·house the·this and·hands-of·him they-shall-complete
and·you-know that ieue-of hosts he-sent·me to·you
Moreover the word of the LORD came unto me, saying,
The hands of Zerubbabel have laid the foundation of this house; his hands shall also finish it;
and thou shalt know that the LORD of hosts hath sent me unto you.

 • ‘zerubbabel’ , H2216 zerub-babel 21x ; babel as ‘gate of the god(s)’ and -zerub ; -zarab unclear 1x ;
  then H2214 zara ‘loathsome’ 1x ; 2213 zer ‘molding, border’ [decoration strip] several ;
  zur ‘press together’ 2x ; zuwr ‘layman, stranger, strange’ 77x ; Haggai is about Zerubbabel ,
  option as “the strange – gate of the god(s) is that son-construct” ,
 • ‘laid the foundation’, ult. from H3245 yasad ‘lay foundation, founded, established’ ;
 • ‘finish it’ , H1214 batsa ‘proper: to break off ; cut off, greedy, to gain, to injure, illegal gain’ 17x ;
 • context : .. the hand , as fundament (prev. Damascus) , is placed upón the lampstand :
  we had often “the hand will rise up [on high]” etc ;
  this is the same event which the 144,000 will see (chapter 3) ;

line ,
“and=then – the word [in right direction] of – IEUE – becomes – to me / , saying / :
the hand [=’term for temple-fundament’] of / Zerubbabel         [=’new-lampstand’] +
(is) the fundament / [+for] this – house               [=’new eden-house north’] / ,
 
and=so his hand [=’Damascus , now imprisoned by the matrix’] / (shall be) broken off / :
——————-
and he [=’Zerubbabel’] (will) know +
that / IEUE of / hosts / (has) stretched [it] [=’hand’] out – on top of him / ;       [valid option]

 • [=’the “hand” , as executive region (=temple-fundament) :
  untill now as ‘Damascus’ – where their 4 horns grew from (Zech. 1) ;
  those horns were broken off (in that chapter) , now the hand itself is freed
  (for untill now “she tries to escape from her place”, see index) ;
  last line : cannot have the same meaning as the 2x in chapter 2 ,
  but should be a repeat of previous line 7”]

Het woord van de Heer kwam tot mij :
De handen van Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest , zijn handen zullen het ook voltooien .
Dan zult u weten dat de Heer van de legermachten Mij tot u gezonden heeft .

“dan komt het woord [in goede richting] van IEUE tot mij , zeggend :
de hand
[=’term voor tempel-fundament’] van Zerubbabel   [=’nieuwe kandelaar’] +
is het fundament voor dit huis
        [=’nieuwe eden-huis noorden’] ,
 
dus zal zíjn hand [=’Damascus , nu gevangen gehouden door de matrix’] weggebroken worden :
——————-
dan zal hij [=’Zerubbabel’] weten
dat IEUE van de legermachten
[het] [=’hand’] heeft uitgestrekt bovenop hem ; [goede optie]

 • [=’de “hand” als ‘uitvoerende regio’ (=tempel-fundament) :
  tot nu toe als “Damascus” – vanwaar hun 4 hoorns groeiden (Zach. 1) ;
  die hoorns werden afgebroken (in dat hoofdstuk) ; nu wordt de hand zelf bevrijd
  (want tot nu toe “probeerde zij te ontsnappen”, zie index) ;
  laatste zin : kan niet hetzelfde betekenen als de 2x in hoofdstuk 2 ,
  maar mag een herhaling zijn van vers 7 hier”]

 
10
… het fundament óp de kandelaar is weer ‘het centrum van dimensies’ :
that who ? he-despises to·day-of small-things and·they-rejoice and·they-see the·stone the·plumb
in·hand-of Zerubbabel seven these eyes-of ieue they ones-going-to-and-fro in·all-of the·land
For who hath despised the day of small things? for they shall rejoice,
and shall see the plummet in the hand of Zerubbabel [with] those seven;
they [are] the eyes of the LORD, which run to and fro through the whole earth.

 • ‘despised’, H937 buz ‘contempt’ 12x but 1x prophets [here] ; 936 buz , same , no prophets ;
  buz-ah , same, 1x ; H957 baz ‘plunder’ 1x ; baza ‘divide, cut through [of rivers]’ 2x ; baz-ah
  [esau] despised’ 44x ; the reason must be that even it is a “strange construct”,
  this lampstand , the only thing which matters is that it functions , during the Interval
  (we had the chapter “where the people don’t mind that”) ;
 • ‘small things’ , H6996 qatan ‘small, younger, lesser, etc’ ; -quwt ‘to loathe’ 6x ;
 • ‘plummet; , H913 bedil ‘tin, alloy’ 6x ; -badal ‘to seperate, severe’ 42x ; ‘tin’ product of Tyre ;
  in Is. 28 the correct ‘plummet’ , H4949 mishqelet ‘plummet-line’ 2x ; 4948 mishqal ‘a weight’;
  plummet TEKH ; shaqal ‘weigh’+m-realm ;
 • context : .. the fundament upón the lampstand is ‘the centre of dimensions’ again :
  man what a chapter …

line ,
“that=because / who / (would) (divide?) [+again?] / (the day – of the plumbline?) ?

 • [=’unclear line ; must be corrupted : now the hand was placed on top ,
  in this section the hand is the céntre , and something like a plumbline is reqúired ;
  this is a day of only very POSITIVE events – not “little ones” :
  we feel Esau messed with the -q root’]
  / ;          [restored?]

——————–
and=for – these – seven – eyes [‘torches’] of – IEUE +
rejoice – and=when – they see – the stone         [=’temple-fundament / sea of glass’] / ,
(being) the [dimensional-] centre – in=as the hand of – Zerubbabel         [=’new-lampstand’] / ,
[+so] they [‘the torches’] / (can) go back and forth / in=over the whole / land           [=’eden’] ;

 • [=’because the stone is the dimensional-centre (now) ,
  they can cross the whole land ? ;
  does the stone “represent the whole land” or do they also go through the land ? ;
  until now they were imprisoned in Damascus (Nahum chapters) ,
  while spells tell how their lights are now feeding Rã’s sunlight”]
  / ;

Want wie veracht de dag van de kleine dingen ,
terwijl die zeven blij zijn als zij het tinnen gewicht zien in de hand van Zerubbabel ?
Die zeven zijn de ogen van de Heer , die over de hele aarde trekken .

“want wie zou (de dag – van de loodlijn?) [+weer?] (splijten?) ?

 • [=’onduidelijk : moet corrupt zijn : nu de hand bovenop is geplaatst ,
  wordt de hand hier het ‘dimensionele-centrum’ : daar hóort iets van een loodlijn bij ;
  bovendien is dit een dag met POSITIEVE gebeurtenissen , geen “kleine” :
  Esau heeft gegoocheld met de q-wortel’]
  ;          [gerestaureerd?]

——————–
omdat deze zeven ogen [‘toortsen’] van IEUE +
zich verheugen wanneer zij de steen zien
          [=’tempel-fundament / zee van glas’] ,
dat het [dimensionele-] centrum is , als de hand van Zerubbabel           [=‘nieuwe kandelaar’] ,
zodat zij
[‘de toortsen’] heel het land [‘eden’] kunnen doorkruisen ;

 
part III — deel III

 
11-12
… de hoofdpilaar van Zerubbabel – geflankeerd bij twee andere :
and·I-am-answering and·I-am-saying to·him what ? two-of the·olive-trees
the·these on right-of the·lampstand and·on left-of·her and·I-am-answering second
and·I-am-saying to·him what ? two-of limbs-of the·olive-trees which in·hand-of
two-of conduits-of the·gold the·ones-emptying from·on·them the·gold
Then answered I, and said unto him, What [are] these two olive trees upon the right
[side] of the candlestick and upon the left [side] thereof? And I answered again,
and said unto him, What [be these] two olive branches which through the two
golden pipes empty the golden [oil] out of themselves?

 • ‘olive trees’ , H2132 zayith ‘olive (tree)’, eden-power -za ; likely unrelated to -ziv ; -zoth unusable ;
  Akk. Serdu ; Sum. -zirdum ; probably polluted after original root -za because za’u “press out oil” ;
  Akk. Serdû ‘falcon’ [=Horus?] , Zittu ‘inheritance share’ , zutû ‘smell, scent, sweat’ ;
  Phoen. -zyt , Ugar. -zt , Aram. -zayt ; z-t unclear root ; [deleted RV] ;
 • ‘branches’ , H7641 shibbol ‘ears [of grain]’ 19x ; also as ears of grain in Rephaim-valley [north] ;
  also as “beating-out thee ar of grain from the Nile” Is.27 ; as birth-axis + el ‘deity’ ?
 • context : .. the main pillar of Zerubbabel – flanked by two others :
 • it is tough to say something and not be misunderstood ,
  because the problem is “the similar concepts” :

 • I) the “main pillar” of Zerubbabel : as eden-Vector :
  in previous section , the temple-foundation is once
  again “in the centre of dimensions” : as eden’s ;
  now part III follows , about “the eden vector” ;
 • II) the “two conduits” are (from) the Dual-realm :
  like in Genesis Eden was built inbetween
  the Dual realm , that way ruling both ,
  that dual-realm is still there also now :
  but is now submitted to eden again ;
  compare how Henoch tells how both monsters
  (dual-realm) will be given as food (the ‘oil’ here) ;
 • B) depictions from ELSEwhere :
  see Fig. 1 (yes it’s a tarot – so what?) ,
  depicting the present FALSE situation :
  yet note the lifted hand (Damascus) , their main vector
  (pole of the golden cup) , the (=2) flanking streams ;
  the “cross in circle” must be the dimensional centre ,
  compare glyph TEKH , to right ,
  now under their rule (since the M is upside-down) , etc ;
  Fig. 2 shows the Dualistic essence , both curling themselves
  around the Vector of the evil realm ;
  the essences show as ‘white’ and as ‘speckled’ by both men
  (the ‘speckled’ must be one of both vines , the (-shqr) one , see next section) ;
 • 3) beating-off ‘the ears of corn’ from the Nile river (Is.27) :
  Isaiah 27 started out with the Dual realm (to right)
  as the two monsters , ending with “and I will take you
  (144,000) one by one after beating off the ear(s) of corn” :
  so now we know WHAT is being cut off
  [note to us – review last line there] ;

FIG. 1 (wiki)


FIG. 2 (wiki)


rpt

line ,
“and=then I answer / and say / to him / :
what / (are) these – two – olive-trees / +
on=at / the right of / the [pillar of the] lampstand / and upon=at / her left ?

 • [=’to the right and left of the eden-Vector now ; see diagram top page’] / ;

 
and – I – rephrase – the answer / and say / to him / :
what / (are) the two / “looking like ears-of-grain” [‘here below’] +
of the olive-trees [‘on top of the bowl’] / which / (are) in=upon the hand [=’temple-fundament’] / ,
 
[+but] (being) [‘here below’] the two / conduits of / gold / ,
(as) the – golden – ones [which] empty – the [liquid-] gold – out of them ? [‘in the bowl , on top’] / ;
Daarna antwoordde ik en zei tegen Hem : wat betekenen die twee olijfbomen
aan de rechterkant van de kandelaar en aan de linkerkant ervan ?
En voor de tweede keer antwoordde ik en zei tegen Hem : wat betekenen die twee olijftakken
die door twee gouden buisjes gouden olie uit zich weg laten lopen ?

“dan antwoord ik en zeg tegen hem [de engel] :
wat zijn deze twee olijfbomen +
rechts van de
[pilaar van de Zerubbabel-] kandelaar en links van haar ?

 • [=’links en rechts van de eden-vector : nadat in vorige sectie het ‘dimensionele centrum’
  hersteld is – nl. eden als centrum – wordt nu die vector behandeld ; zie diagram en engels :]

 
en ik herformuleer het antwoord , en zeg tegen hem :
wat zijn de twee ‘die op koren-aren lijken’
[‘hier beneden’] +
van de olijfbomen
[‘op de schaal , boven’] die op de hand zijn [=’tempel-fundament’] ,
 
maar die [‘hier beneden’] de twee gouden buizen zijn ,
als de gouden
(buizen) waaruit het [vloeibaar-] goud zal stromen ? [‘in de schaal , boven’]

 
13-14
… de dualistische realm produceert ‘olie’ – hetzelfde concept als de ram (in Daniël) :
and·he-is-saying to·me to·to-say-of ?·not you-know what ? these and·I-am-saying not lord-of·me
and·he-is-saying these two-of sons-of the·clarified-oil the·ones-standing on lord-of all-of the·earth
And he answered me and said, Knowest thou not what these [be]? And I said, No, my lord.
Then said he, These [are] the two anointed ones, that stand by the Lord of the whole earth.
‘ones’ , H1121 ben ‘son’ 4000x ; as ‘construct’ here ; pouring-out dual essence ;
‘anointed’ , H3323 yitshar ‘oil’ 23x ; said from -tsahar ‘produce oil’ 1x ; 6672 tsohar ‘noon’
‘by’ , H5921 al ‘on, upon, over, above, etc’ ;

 • context : .. the Dual-realm produces ‘oil’ – the same concept as the ram (in Daniel) ;
  we’d need to make more depictions to show the theme better ;

line ,

 • [=’the two vines (-gphn) and (shqr) are also the two ram’s horns :
  then comes the goat , and the 1 horn of him (the matrix-Vector) “grew very high”
  (to the north) , this horn being flanked by the 2 of the ram —
  and factually “carried the eden-stone to their north : as Damascus” ;
  that situation is restored here , because the temple-foundation rests now
  upon “the main eden pole (=vector)”, being flanked by the (submitted) dual realm :
  note the addition “standing upright”, that is , according to the eden-vector :]

“and=then he says / to me / , saying / :
(do) you – not – know – what – (are) these ? / , and I say / : no / , mylord / ;
and he says / :
these (are) – the two – sóns [‘constructs’] producing oil [=’from the Dual-realm’] ,
(being) the ones standing upright – adjoining – the lórd [‘Zerubbabel’] of=for the whole – land / .
Toen sprak Hij tot mij : weet u niet wat deze dingen betekenen ? Ik zei: nee, mijn Heer .
Daarop zei Hij tot mij: dat zijn de twee gezalfden die bij de Heer van heel de aarde staan .

 • [=’de twee wijnstokken (-gphn) en (-shqr) zijn tegelijk ook de twee hoorns van de ram :
  dan komt de geit , en zijn ene hoorn (de matrix-Vector) “groeide hoog up”
  (naar het noorden) , geflankeerd door de 2 van de ram –
  en die hoorn “droeg de eden-steen naar hun noorden : als Damascus” ;
  nu is die situatie hersteld , want het tempel-fundament rust nu op “de hoofd-pilaar
  van eden (=Vector)”, geflankeerd door de (nu onderworpen) dualistische dimensie :
  let op de toevoeging “rechtop” , dat is , als de eden-vector :]

“dan zegt hij tegen mij , zeggend :
weet u niet wat deze zijn ? , en ik zeg: nee mijn Heer ;
en hij zegt :
deze zijn de twee zónen
[‘als constructen’] die olie produceren [=’van de dualistische realm’] ,
als degenen die rechtop staan , de héer
[=’Zerubbabel’] voor heel het land flankerend .

 


 
19-20.11.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series
10.11.19 — submitted ; streamlined version ; now sharper picture of the lampstand