Zach.5: geadresseerd aan óns :
het eden-land gescheiden van
haar atmosfeer (Judah) (5) :

de ‘zwevende boekrol’
+ ‘de vrouw in de efa’
= de Gaia-godin in deze aarde
(goed leesbaar)

 

 

chapter context :
addressed to ús :
the separation of the eden-land
from her atmosphere (Judah) (5) :

the ‘hovering scroll’ as astonishing theme
+ ‘the woman inside the ephah’ :
the Gaia-goddess inside this earth

part I is an important legal section ;
well readable ,
[streamlined chapter , 11.11.19 ,
having restored remained corruptions]

 

Hoofdstuk context :
…. deel I is een erg belangrijk gedeelte – als ‘legale conclusie’ ;

 

… we hadden ‘Gaia’ in deel II al in eerdere hoofdstukken ;
helaas blijft deel III , over wat er met Gaia gaat gebeuren , wat moeilijk ;
boven)

 
[gereviseerde en gestroomlijnde post , na eerste originele versie]

 
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Zacharia 5

 
1
.. zesde visioen : de boekrol – van oordeel : introductie :
and·I-am-returning
and·I-am-lifting eyes-of·me and·I-am-seeing and·behold ! mgle roll one-flying
Then I turned, and lifted up mine eyes, and looked, and behold a flying roll.
‘scroll’ , H4039 megill-ah ‘scroll’ 21x ; not scripture-scroll (-sphr) ; comp. galilee ;

 • context : .. sixth vision : the scroll – for judgment :
  introduction ,

line ,
“and=then I return ,                  [=’note : ‘from where !’]
and i lift up – my eyes / , and look / ,
and behold ! / , a hovering / scroll / ;

 • [=’association : “a hovering – circle” , as “this earth” (-gll) ,
  because the roots of the words were chosen for a reason’]
  / ;

(Het zesde visioen : de vliegende boekrol)
Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag , en zie , een vliegende boekrol .

“dan keer ik terug ,             [=’let op : van waar !’]
en ik sla mijn ogen op ,
en kijk , en zie ! , een in de lucht zwevende boekrol ;

 • [=’associatie : “een in de lucht zwevende cirkel” , als “deze aarde” (-gll) ,
  omdat de wortels van de woorden met een réden gekozen zijn”]

 
2
… een rol van 10 bij 5 meter , waarom ? :
and·he-is-saying to·me what ? you seeing and·I-am-saying I seeing roll one-flying
length-of·her oshrim twenty in·the·cubit and·width-of·her oshr ten in·the·cubit
And he said unto me, What seest thou? And I answered, I see a flying roll;
the length thereof [is] twenty cubits, and the breadth thereof ten cubits.
‘twenty’, H6242 eshr-im ‘twenty’ (-im as ‘double) ; used in ‘24th of month’ (Hag. and Zech.) ;
‘ten’ , H6235 eshr ‘ten’ ;
‘cubit’ , H520 amm-ah ‘cubit’ ; [H3117 yowm ‘day’ ; H8141 shan-ah ‘year’] ;
from all the cubits 1x in Jer 51:13 ‘cubit’ is related to ‘the end has come’ ;

 • context : .. a scroll of 10 by 5 yards , why ? :
  the huge Red Flag here :
  line ,
  “and=then he says – to me / : what – (do) you – see ? / ;
  and I say / :
  I – see – a flying [=’or hovering’] – scroll / ,
  A) her length – (is) twenty – cubits / , and her width – (is) – ten – cubits / ;
  B) her length – (is) twenty – cubits / , and her width – (is)twenty – cubits / ;

  • [=’why the bizarre size ..?
   this is a red flag of first magnitude –
   this scroll is about “judgment”, associated with “earth” (in previous line) ,
   and a cubit is once related to “the end of things” (Jer. 51:13) :
   note how this scroll follows after “souls investigating” in Zech. 2 ,
   and previous chapter about the vectors of new eden –
   this scroll now appears because the previous chapters have been understood (by us) !
   the size of the scroll : though we could think of ‘the holy place’ (without the holiest)
   of the temple Ezekiel described , this section doesn’t refér to that theme ;
   second , roots (-eshr-im) and (-eshr) are virtually identical : it can have written ,
   even more lógically , the same breadth as width , like “20 and 20”, no ?
   now please place only ‘AD’ behind that …!’ AFTER the understanding !
   Scripture can be very precise with timeframes (comp. Daniel) , so why not here..?’]

  Hij zei tegen mij : wat ziet u ?
  En ik zei : ik zie een vliegende boekrol . Zijn lengte is twintig el en zijn breedte tien el .

  “dan zegt hij tegen mij : wat ziet u ? ;
  en ik zeg : ik zie een in de lucht zwevende boekrol ,
  A) haar lengte is twintig el en zijn breedte tien el ;
  B) haar lengte is twintig el en zijn breedte twintig el ;

  • [=’waarom die bizarre afmetingen ..?
   dat kan alleen maar “héel goed lezen !” betekenen –
   deze rol gaat over “een oordeel” , geassocieerd met “deze aarde” (vorige zin) ,
   en een ‘el’ (cubit) is éen keer gerelateerd aan “het einde van dingen” (Jer. 51:13) :
   merk op hoe dit hoofdstuk volgt op “zielen die onderzoeken” als hoofdstuk 2 ,
   het vorige hoofdstuk over de vectors van nieuw eden –
   de boekrol verschijnt nu omdat vorige hoofdstukken begrepen zijn (door ons) !
   formaat van de rol : we kunnen wel ‘het heilige’ in Ezechiel’s tempel bedenken ,
   maar dat is niet het thema hier ; tweede , wortel (-eshr-im) en (-eshr) zijn praktisch
   dezelfde – waarom niet , en nog logischer , “zelfde breedte en lengte” gezegd ?
   Dat zou “20 en 20” zijn … en zet daar alleen maar “na Christus” achter .. !
   NA het begrijpen !
   De schrift kan erg precies zijn met tijdseenheden (zie Daniel) , waarom niet hier…?”]

   
  3
  … de vloek wordt “geactiveerd”… :
  and·he-is-saying to·me this the·execration the·one-going-forth over surfaces-of
  all-of the·land that every-of the·one-stealing from·this according-to·her he-is-innocent
  and·every-of the·one-being-adjured from·this according-to·her he-is-innocent
  Then said he unto me, This [is] the curse that goeth forth over the face of the whole earth:
  for every one that stealeth shall be cut off [as] on this side according to it;
  and every one that sweareth shall be cut off [as] on that side according to it.

  • ‘curse’, H423 alah ‘oath, curse’, not the positive (-shb) in second half of line ,
   but like the oath Adam made with Thoth ;
   reference : Is. 24 “Therefore the curse (will) devour the land [=earth] ,
   and they that dwell therein (will be) desolate.”
  • ‘stealeth’ , H1589 ganab ‘to steal’ , hardly any other term [see next section] ;
  • context : … the curse is being “activated”… :
   yes this is of some magnitude … – we followed the context carefully ;

  line ,
  “and=then he says – to me / :
  this – one cáuses – the curse – to go forth – over – the surface of – the whole – land  [=‘earth’] / ,
  that=because – every – one stealing – from this – like her [‘message’] – (will) [+not] – (be) innocent

  • [=’the “her” refers to “having understood previous chapters” , as ‘message’ ;
   every one stealing : anyone nót caring about the other reality – per previous chapters ;
   reference here is Is. 24 , “because the people broke the everlasting covenant”,
   read : they do not care about the other reality – per previous chapters”]
   / ,

   
  and=but any – one agréeing [‘swearing bý it’] – with this – like her – (will be) innocent

  • [=’read : you and we ; because now the curse has been “activated”…. ;
   also note how these lines are said by Christ !”]
   / ;

  Toen zei Hij tegen mij : dit is de vloek die zal uitgaan over het hele land .
  Volgens deze vloek zal namelijk ieder die steelt, vanhier weggevaagd worden ,
  en volgens deze vloek zal ieder die een valse eed aflegt, vanhier weggevaagd worden .

  “dan zegt hij tegen mij :
  deze veróorzaakt de vloek die zal uitgaan over de oppervlakte van heel het land
   [=’aarde’] ,
  want ieder die steelt van dit zoals zij
  [=’het bericht’] zal  [+niet] onschuldig zijn

  • [=’het “zij” refereert aan “de vorige hoofdstukken begrepen hebbend”, als ‘bericht’ ;
   ieder die steelt : ieder die zich niet interesseert voor de andere werkelijkheid ,
   per vorige hoofdstukken ;
   referentie hier is Jes. 24 “want de mensen hebben het eeuwig verbond verbroken”,
   lees : ze interesseren zich niet voor de andere werkelijkheid – per vorige hoofdstukken’]

   
  maar ieder die het er mee éens is [=’zweert bíj’] zoals zij [=’bericht’] zal onschuldig zijn

  • [=’lees : u en wij ; want nu is de vloek “geactiveerd”… ;
   let op hoe deze dingen door Christus gezegd worden !”]

   
  4
  … ‘zij die stelen’ worden in twee groepen verdeeld :
  I-bring-forth·her averment-of ieue-of hosts and·she-enters to house-of
  the·thief and·to house-of the·one-being-adjured in·name-of·me to·the·falsehood
  and·she-lodges in·midst-of house-of·him and·she-finishes·him
  u·ath and otzi·u timbers-of·him u·ath and abni·u stones-of·him
  I will bring it forth, saith the LORD of hosts, and it shall enter into the house of the thief,
  and into the house of him that sweareth falsely by my name: and it shall remain in the midst
  of his house, and shall consume it with the timber thereof and the stones thereof.

  • context : .. ‘those who steal’ are devided into two groups :
   last section : Esau corruption , to disarm the entire scroll ;

  line ,
  “I (will) bring her forth [=’the curse’] / , (is) the declaration of – IEUE of – hosts / ,
  and she (will) enter – into – the house of – the thief / , +
  and – the house of – the one [who] agreed – to my name – [but] as falsehood   [=‘inversion’]

  • [=’the latter must be understood as “the christian common mindset” ,
   who , sadly , focus “to get the best possible life on this earth – where God should help”]
   / ,

   
  and she (will) remain – within – their house [=’this earth’] +
  and=until she (will have) exterminated them / ,
  ———————
  (………..) – (…………..) – (…………) – (…………..) / ; [this addition was irretrievably corrupted]

  • [=’this is NOT about “merely some destruction of some houses”
   because a major disaster is announced here ( and compare Isaiah reference) ;
   sadly the message is untracable : main Red Flag was the (u·ath) , that cannot be just “and”,
   but rather “he and” or even “he the time” or even “and + Verb” ,
   while root (-tz) can have been “bones” or “power” etc , and root (-ab) “to perish”]

  Ik heb deze vloek doen uitgaan , spreekt de Heer van de legermachten .
  Hij zal naar het huis van de dief gaan ,
  en naar het huis van hem die in mijn naam een valse eed aflegt .
  Hij zal midden in zijn huis overnachten en het vernietigen , met zijn hout en stenen .

  “ik zal haar [=’de vloek’] doen uitgaan , is de verklaring van IEUE van de legermachten ,
  en zij zal het huis van de dief binnengaan ,
  en het huis van degene mijn naam bevestigd
  [=’dat zweert’] (maar) als leugen [=’inversie’]

  • [=’de laatste moet begrepen worden als “het doorsnee christelijk denken” ,
   als zij die , spijtig , “het beste leven op deze aarde willen – met God’s hulp”]
   ,

   
  en zij zal middenin hun huis [=’deze aarde’] verblijven ,
  totdat zij
  hen vernietigd heeft ,
  ——————–
  (…………) – (………..) – (………..) – (………….) ; [onherstelbaar corrupt – zie Engels]

   
  part II — deel II

   
  5-6
  … zevende visioen : de efa : deze aarde als globe :
  and·he-is-coming-forth the·messenger the·one-speaking in·me and·he-is-saying
  to·me lift-up-you ! please ! eyes-of·you and·see-you ! what ? the·one-going-forth the·this
  and·I-am-saying what ? she and·he-is-saying this the·ephah the·one-going-forth
  and·he-is-saying this eye-of·them in·all-of the·earth
  Then the angel that talked with me went forth, and said unto me, Lift up now thine eyes,
  and see what [is] this that goeth forth. And I said, What [is] it? And he said, This [is] an ephah
  that goeth forth. He said moreover, This [is] their resemblance through all the earth.
  context : seventh vision : the ephah : this spherical earth as globe :

  • earth and her atmospheres as ‘eye’ ;
   once in Ezekiel “a spherical amber light”
   is described (1:4) , perhaps ‘globe’ is better ;
   note how this theme follows upon “earth”
   as ‘the house’ of previous section –
   and watch what happens next –

  labroots com

  line ,
  “and=then – the angel  [=Christ] – [who] spoke [in right direction] – with me – appears / ,
  and he says – to me / : please ! , lift up – your eyes / and look / :
  what – (is) this – (that) appears ? / ;
  and I say / : what – (is) she ? / ;
  and=then he says / : this – one appearing – (is) een ephah  [=’container’ = this earth as globe’] / ,
  and he says / :
  this – (is) their [=’inhabitants’] [spherical-] eye – in=as the whole – land [=’spherical earth’] / ;
  (Het zevende visioen : de vrouw in de efa)
  En de Engel die met mij sprak, trad naar voren en zei tegen mij :
  sla toch uw ogen op en zie wat daar tevoorschijn komt .
  Ik zei : wat is dat ? Hij zei : dat is een efa die tevoorschijn komt .
  Hij zei : dat is het oog dat over hen waakt [of: hun ongerechtigheid] in heel het land .

  “dan verschijnt de engel die met mij sprak [in goede richting] ,
  en hij zegt tegen mij : alstublieft ! , sla uw ogen op , en kijk :
  wat komt hier tevoorschijn ? ;
  en ik zeg : wat is zij ? ;
  dan zegt hij : wat tevoorschijn komt is een efa
  [=’container” = ‘deze aarde als bol’] ,
  en hij zegt :
  dit is hun
  [=’inwoners’] [bolvormige-] oog als het hele land [=’deze aarde als globe’] ;

   
  7-8
  … het ‘vrouwelijke Gaia wezen’ IN deze aarde :
  and·behold ! disk-of lead being-lifted-up and·this woman one sitting in·midst-of
  the·ephah and·he-is-saying this-one the·wickedness and·he-is-flinging her to
  midst-of the·ephah and·he-is-flinging stone-of the·lead to mouth-of·her
  And, behold, there was lifted up a talent of lead: and this [is] a woman that sitteth
  in the midst of the ephah. And he said, This [is] wickedness. And he cast it into the midst
  of the ephah; and he cast the weight of lead upon the mouth thereof

  • ‘talent’, H3603 kikkar ‘valley, plain ; a cake [of bread], a talent [weight], in prophets only in Jer. ;
   valley can also be ‘region’ etc ;
  • ‘stone’, abn ; perish or father cluster (-ab) ? ;
  • ‘mouth’ , easy to confuse with “face , in front of , surface – cluster” ; perhaps swapped ;
  • context : .. the ‘feminine Gaia being’ IN this earth :
   we first went for “the surface of lead – flung back upon the stone (=earth)” in last line ,
   but keeping in mind that Zechariah barely understood what he saw ,
   it must have been “a chunk taken out the atmosphere – then thrown back” ,

  line ,
  “and behold ! / , a region of – lead  [=’gravitational atmosphere !’](is) lifted up / ,
  and this – woman  [=’Gaia’, spirit of earth’] – dwells – within – the ephah   [=’this earth’] / ;
   
  and=then he says / : this one – (is) [the main-] wicked one / ;
  and he flings – her – (back) into – the midst of – the ephah / ,
  and=then he flings – ‘the leaden – lid’  [=’gravitational atmosphere’] (back) upon – the opening

  • [=’we had the chapter “where she mutters (like spirits do)”, being exhausted ,
   and another chapter “where she is exhausted after birthing seven (billion)”]

  En zie , een loden deksel werd opgelicht, en er was een vrouw, die midden in de efa zat .
  En hij zei : dit is vrouwe Goddeloosheid . Hij wierp haar terug midden in de efa
  en hij wierp het loden gewicht op de opening ervan .

  “en zie , een regio van lood [=’atmosfeer van zwaartekracht !’] wordt opgetild ,
  en deze vrouw
  [=’Gaia , de aarde-geest’] verblijft binnenin de efa [=’deze aarde’] ;
   
  dan zegt hij : dit is de [de belangrijkste-] slechterik ;
  en hij werpt haar (terug) binnenin in de efa ,
  dan werpt hij ‘het loden deksel’
  [=’atmosfeer van zwaartekracht’] (terug) op de opening

  • [=’we hadden het hoofdstuk “dat zij piept (zoals geesten doen)”, want uitgeput ,
   en een hoofdstuk waarin “zij uitgeput is van het baren van zeven (miljard)”]

   
  part III — deel III

   
  9
  … lastig deel III : het huidige ‘aarde concept’ wordt verzegeld (?) :
  and·I-am-lifting-up eyes-of·me and·I-am-seeing and·behold ! two women
  ones-going-forth and·wind in·wings-of·them and·to·them wings as·wings-of the·stork
  and·they-are-lifting-up the·ephah between the·earth and·between the·heavens
  Then lifted I up mine eyes, and looked, and, behold, there came out two women,
  and the wind [was] in their wings; for they had wings like the wings of a stork:
  and they lifted up the ephah between the earth and the heaven
  ‘stork’ , H2624 chasid-ah ‘stork’ ; from ‘kind’ cluster ; only in Jer. 8 but undeductable ;
  chas-ah ‘take or seek refuge’ ; -chus ‘to pity’ ; -chush ‘to hasten’ ; -chash-ah ‘still, silent’;
  ‘wings’ , H3671 kanaph ‘wing, train [dress], corner or edge [of land], extremity’ ;

  • context : .. tricky part III : the present ‘earth concept’ is being sealed (?) :
   a keyterm like ‘stork’ (?) does not appear anywhere else , enough to build upon ;
   neither we know why these should be “kind” (as ‘stork’) :
   the option “(women) having the awareness – of the [dimensional-] corners”
   is possible (as association) yet unlikely to have been intended by Zechariah ;

  line ,
  “and I lift up – my eyes – and I look – and behold ! / ,           [section lacks additional context]
  two – women – appear                    [=’Dualism’?] / ,
  and=as (having the wind?) – (in their wings?)               [=’as “an active dual-awareness’?] / ;
  and they (have) wings – like the wings of – (a stork?)             [or ; “silent wings”?] / ,
  and they lift up – the ephah – from between – the land – and the heaven     [=’see diagram’] / ;
  Ik sloeg mijn ogen op en zag , en zie, twee vrouwen kwamen tevoorschijn
  met de wind onder hun vleugels . Zij hadden vleugels als de vleugels van een ooievaar
  en zij tilden de efa op tussen de aarde en de hemel .

  “en ik sla mijn ogen op en kijk , en zie ! ,
  twee vrouwen komen tevoorschijn
                      [=’Dualisme’?] ,
  die (de wind?) (in hun vleugels hebben?)
            [=’als in “een actief Dualistisch bewustzijn’?] ;
  en zij hebben vleugels als de vleugels van (een ooievaar?)
            [=of : ‘stille vleugels’?] ,
  en zij tillen de efa op van tussen het land en de hemel
                 [=’zie diagram’] ;

  • [sectie ontbeert verdere context , zie Engels]

   
  10-11
  .. Shinar : een plaats in het gebied tussen eden en de Hemel in :
  and·I-am-saying to the·messenger the·one-speaking in·me toward-where ? they
  ones-causing-to-go the·ephah and·he-is-saying to·me to·to-build for·her house
  in·land-of Shinar and·he-is-established and·she-is-cleft there on base-of·her
  Then said I to the angel that talked with me, Whither do these bear the ephah?
  And he said unto me, To build it an house in the land of Shinar:
  and it shall be established, and set there upon her own base.

  • ‘shinar’, H8152 shinar ; Is.11 a dimensional region ; Henoch tells ‘the tree of good
   and evil is there’, as a place in the false-east (-qdm) ;
  • context : .. Shinar : a place in the region between eden and Heaven :
   also this one is tricky ; also because we had “this earth going to Thopheth” ;
   but perhaps here “the concept of earth” is intended – not this literal one ;

  line ,

  • [=’the “two women” matches “the tree of good & evil in Shinar”, per Henoch ,
   so must we understand that “the concept of this earth” was invented
   by the dualistic realm – this concept originating in Shinar ? (tower concept?) :]

  “and I say – to – the angel [=Christ] – [who] speaks [in right direction] – with me / :
  (to) where – they – cause – the ephah [=’this earth’] – to head to ? / ;
  and he says / to me / :
  to build – a house [=’environment’] – for her / in the land of – Shinar [=’false-east’] / ;
  and=when that is established / , she (will) rest – there – upon – her base / .
  Toen zei ik tegen de Engel die met mij sprak : waar brengen zij deze efa heen ?
  Hij zei tegen mij : naar het land Sinear om voor haar een huis te bouwen .
  Is het gereed , dan wordt zij daar op haar voetstuk geplaatst .

                  [=’zie Engels :]
  “en ik zeg tegen de engel die met mij spreekt [in goede richting] :
  waar brengen zij deze efa
  [=’deze aarde’] heen ? ;
  en hij zegt tegen mij :
  om een huis
  [=’omgeving’] voor haar te bouwen in het land Shinar [=’het valse oosten’] ;
  wanneer dat gereed is , zal zij daar rusten op haar basis .

   


  11.11.19 — submitted ; having captured Gaia and scroll theme ;