Zach.7: sober hoofdstuk : (7) :
na ‘de vier ruiters’ spreekt God
dmv. een analogie de mensen
op de nu donkere aarde aan
(goed leesbaar)

 

 

chapter context :
sober chapter : (7)
after ‘the four horsemen’
God speaks , via an analogy ,
to the people upon the now dark earth ;

well readable ;
please translate Dutch introduction

[streamlined chapter , 13.11.19 ,
Following upon the previous ones]

 

Hoofdstuk context :
…. vanwege de opbouw van de hoofdstukken ,
zoals de voorgaande welke ‘de vloek’ en ‘vier ruiters’ beschrijven ,
handelt dit hoofdstuk over de periode “wanneer deze aarde al donker IS geworden;

 

… God zegt verschillende keren “dat hij in die tijd niet zal luisteren”
(en dus ook niet zal spreken) ,
maar dit hoofdstuk gebruikt een voorval dat , per analogie , tóch “spreken is” –
niet als in ‘het laatste woord willen hebben’ (al heeft het wel de schijn daarvan) ,
maar omdat het spreken “het niet vergeten hebbend” betekent :
vergelijk de beloften aan Jacob in de tijd dat hij het moeilijk zal hebben ;

 
[gereviseerde en gestroomlijnde post , na context van voorgaande hoofdstukken]

 
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Zacharia 5

 
1-2-3
… vijf maanden nadat deze aarde donker is geworden :            (een analogie)
and·he-is-becoming in·year-of four to·Darius the·king he-became word-of ieue
to Zechariah in·four to·the·month the·ninth in·Kislev and·he-is-sending Beth-El Shar-Ezer
and·Regem~Melech and·mortals-of·him to·to-beseech-of faces-of ieue to·to-say-of to
the·priests who to·house-of ieue-of hosts and·to the·prophets to·to-say-of ?·I-shall-lament
in·the·month the·fifth to-be-sequestered as·which I-did this as·what ? years
And it came to pass in the fourth year of king Darius, [that] the word of the LORD came unto
Zechariah in the fourth [day] of the ninth month, [even] in Chisleu; When they had sent unto the
house of God Sherezer and Regemmelech, and their men, to pray before the LORD, [And] to speak
unto the priests which [were] in the house of the LORD of hosts, and to the prophets, saying,

Should I weep in the fifth month, separating myself, as I have done these so many years?

 • ‘chisleu’, H3691 kisleu ; related to ‘foolish’ kesil ? ; Akk. kasû ‘to paralyze’, kashû ‘cold’,
  Kisallu ‘courtyard’ [we had this cluster in the ‘no summer no winter’ chapter] ;
 • ‘sherezer’, H8272 shar-etser ; in Is. 37 “adramalech and sharezer”, 2 sons of Sennacherib ,
  king of Assyria ; was also in Jer.  Fall of Jerusalem “Nergal-sharezer” ;
 • ‘regem-melech’ , contraction of Adar+melek (stormgod) ;
 • ‘separating’, H5144 nzar ‘dedicate, consecrate, seperate, abstain’ ;
 • context : .. 5 months after this earth got dark :                       (an analogy)
  though it writes “5” we cannot be sure of that number (even it’s repeated later on) ,
  main point is that this chapter follows upon “the curse” and “the four horsemen” ;
  following Zechariah , here we are “in the fourth year”, while chapter 1 starts
  in “the 8th month of the second year” ; 2) Dutch KJV lost who says what ;

line ,
“and it happens – in – the fourth – year – to=of – king – Darius          [=’holding fast the good’]
(that) the word [concept] [in right direction] of – IEUE – becomes – to – Zechariah / ,
in the fourth – to=of the month / , in – the ninth – month – (being) Kisleu / ;
 

 • [=’first the event in Zechariah’s time :
  nót (the Negative) “Sharezer and Adarmelek are sent” – they are a title of Beth-El ! ;
  but the mortals are sent , who ARE the priests and prophets ; also true for B) :]

A) and=when – ‘the place Bethel – (of) Sharezer – and Adarmelek’      +
(had) sent – his mortals / (being wounded) beseeching / in front of – IEUE / ,
[the word]      saying  – to – the priests    [=’those mortals’]     +
and to – the prophets – who (are) [now] – at the house of – IEUE of – hosts / ;
saying : (should) I cry – in=after – (five?) – months / ,
(having) abstained [from it] / like – I (had) to do – [all] those – years ? / ;

 

 • [=’now the meaning of that event , transponded to a time soon to come :
  remember – God will NOT SPEAK during the first darkness ,
  hence (!) he chose to use this analogy : “by speaking , using an event in the past” ;
  2) it’s not important what both names mean ,
  for it can only intend “the dualistic realm”, per previous chapter of the ephah :]

B) when – ‘the house – (of) Sharezer – and Adarmelek’  [=‘this earth now under evil dualism’]   +
(has) caused – his mortals – to send themselves / (being wounded) beseeching / in front of – IEUE / ,
[the word]   saying  – about – the priests    [=‘those mortals’]       +
and about – the prophets – who (are) [+not !] – to=at the house of – IEUE of – hosts / ,
saying / : (should) I cry – in=after – (five?) – months             [=’after earth got dark’] / ,
(having) abstained [from it] / like – I (had) to do – [all] those – years ? / ;
(Gehoorzaamheid is meer dan vasten)
Het gebeurde in het vierde jaar van koning Darius , op de vierde van de negende maand ,
in de maand Chisleu , dat het woord van de Heer tot Zacharia kwam .
Toen men Sarezer en Regem-Melech met zijn mannen naar het huis van God had gestuurd
om te trachten het aangezicht van de Heer gunstig te stemmen , zeiden zij tegen de priesters
die in het huis van de Heer van de legermachten waren, en tegen de profeten :
moet ik in de vijfde maand blijven treuren en mij blijven afzonderen ,
zoals ik dit nu al zoveel jaren gedaan heb ?

“en het gebeurt in het vierde jaar van koning Darius    +   [=’het goede vasthoudend’]
dat het woord [in goede richting] tot Zachariah komt ,
op de vierde van de negende maand , in de maand Kisleu ,

 

 • [=’eerst de gebeurtenis in Zachariah’s tijd :
  niet (de negatieve) “Sharezer en Adarmelek worden gestuurd” – dat zijn titels van Beth-El ;
  maar de stérvelingen worden gestuurd , die de priesters ZIJN ; net als in B) :]

A) wanneer ‘de plaats Beth-El van Sarezer en Regem-Melech’ zijn stervelingen ,     +
had gezonden (die gewond waren,) om te smeken voor het aangezicht van IEUE ;
[het woord] zeggend tegen de priesters  [=’die stervelingen’] +

en de profeten die (nu)  in het huis van IEUE van de legermachten zijn ,
zeggend :
zou ik na (vijf?) maanden moeten huilen ,
na de onthouding (ervan) , zoals ik al deze jaren moest doen ? ;
 

 • [=’nu de betekenis van die gebeurtenis , overgezet naar een tijd die spoedig komt :
  vergeet niet , dat God NIET ZAL SPREKEN tijdens de eerste duisternis ,
  dus (!) doet hij dat via deze analogie , “het spreken – dmv.  een vroegere gebeurtenis” ;
  de twee namen zijn niet belangrijk , die kunnen alleen ‘Dualisme’ betekenen :]

B) wanneer ‘het huis van Sharezer en Adarmelek’  [=’deze aarde nu onder boosaardig Dualisme’]    +
maakt dat de stervelingen zichzelf stuurden, +
(vanwege hun wonden,) om te smeken voor het aangezicht van IEUE te zijn ,
zeggend
over de priesters  [=’die stervelingen’]    +
en
over de profeten die [+niet !] in het huis van IEUE van de legermachten zijn ,
zeggend : 
zou ik na (vijf?) maanden 
[=’nadat de aarde donker is geworden’] moeten huilen ,
na de onthouding (ervan) , zoals ik al deze jaren moest doen ? ;

 
4-5-6-7
… nu vertelt God (al vóoruit) tegen de mensen waarom ze in duisternis zijn :
and·he-is-becoming word-of ieue-of hosts to·me to·to-say-of say-you ! to all-of
people-of the·land and·to the·priests to·to-say-of that you-fasted and·to-wail in·the·fifth and·in·the·seventh and·this seventy year ?·to-fast you(p)-fasted-to·me I and·that you-are-eating
and·that you-are-drinking ?·not you the·ones-eating and·you the·ones-drinking ?·not the·words
which he-called ieue in·hand-of the·prophets the·former-ones in·to-become-of Jerusalem
one-being-indwelt and·at-ease and·cities-of·her round-about·her and·the·Negev
and·the·low-foothill being-indwelt
Then came the word of the LORD of hosts unto me, saying, Speak unto all the people of the land,
and to the priests, saying, When ye fasted and mourned in the fifth and seventh [month], even those
seventy years, did ye at all fast unto me, [even] to me? And when ye did eat, and when ye did drink,
did not ye eat [for yourselves], and drink [for yourselves]? [Should ye] not [hear] the words which

the LORD hath cried by the former prophets, when Jerusalem was inhabited and in prosperity,
and the cities thereof round about her, when [men] inhabited the south and the plain?

 • context : .. now God tells (ahead already) to the people why they are in darkness :
  the “70 years” was ‘the return to Jerusalem from the exile’ , but in prophecy
  as “the return to eden” ; 2) fasting : there is a strange (and corrupted) line in ch. 8 : 19 ;
  3) not ‘seven’ but [months] (line 1-3) ; section looks a bit messy but because of corruptions ;

line ,
“and=then – the word [in right direction] of – IEUE of – hosts – becomes – to me / , saying / :
say you ! / to – all – the people of – the land  [=’now in a dark world’] / , and to – the priests / ,
saying / :
that=indeed / you (are) fasting  [=’having lack’] / and mourning / in=since (five?)[months] / ,
and=after these – seventy – years        [=’now Revelation has started’]      +
[in which]  I – (had) to fast – (being) the fast you caused me [to] / ;
that=because / you were eating – and that=because – you were drinking    [=’having nó lack’] / ,
[+but now] yóu – are the ones – [+not] – eating – and – [+not] – drinking / ;
 

 • [=’the “former prophets” are mentioned : so this is not about 500 BC ! :]

(is this) not – the concept [in right direction] – which – IEUE – named     +
in=by the hands  [=’action of’] of – the former – prophets / :
in=that – Jerusalem [=’this earth’] – (will) [+not] – be – inhabited / and=nor at ease / ,
and=nor – her – round about – cities / ,
and=nor – the south  [=’as hemisphere’?] – and=as the inhabited – lowland ? / ;      [corrupted line]
Toen kwam het woord van de Heer van de legermachten tot mij :
zeg tegen de hele bevolking van het land en tegen de priesters :
wanneer u deze zeventig jaar gevast en rouw bedreven hebt in de vijfde en zevende maand ,
hebt u dan werkelijk voor Mij gevast ?
Of als u at en als u dronk , was u het niet die at en was u het niet die dronk ?
Zijn dit niet de woorden die de Heer liet prediken door de dienst van de vroegere profeten ,
toen Jeruzalem met zijn omliggende steden bewoond en gerust was ,
en het Zuiderland en het Laagland bewoond waren ?

“dan komt het woord van IEUE van de legermachten tot mij , zeggend :
zegt u tegen alle mensen van het land
[=’nu in een donkere wereld’] , en tegen de priesters ,
zeggend :
inderdaad vast u 
[=’gebrek hebben’] en rouwt u , sinds (vijf?) [maanden] ,
na deze zeventig jaar   
[=’nu Openbaring is begonnen’]      +
(waarin) ik moest vasten als het vasten veroorzaakt door u ;
want u hebt gegeten en u hebt gedronken 
[=’geen gebrek hebben’] ,
maar nu bent ú degenen die [+niet] eten en [+niet] drinken ;
 

 • [=’het “de vroegere profeten” worden genoemd : dus dit gaat NIET over 500 BC ! :]

is dit niet het concept [in goede richting] dat IEUE benoemd heeft     +
door de dienst van de vroegere profeten :
dat Jeruzalem  
[=’deze aarde’] [+niet] bewoond zal worden , noch veilig zal zijn ,
noch haar steden rondom (in haar) ,
noch het zuidelijke land 
[=’hemisfeer’?] als het bewoonde laagland ? ;            [was corrupt]

 
part II   —   deel II

 
8-9-10
… het verdrietige verwijt van God – geadresseerd aan dezelfde mensen :
and·he-is-becoming word-of ieue to Zechariah to·to-say-of thus he-says ieue-of hosts
to·to-say-of judgment-of truth judge-you ! and·kindness and·compassions do-you ! man with
brother-of·him and·widow and·orphan sojourner and·humble-one must-not-be you-are-extorting
and·evil-of man brother-of·him must-not-be you-are-devising in·heart-of·you
And the word of the LORD came unto Zechariah, saying,
Thus speaketh the LORD of hosts, saying, Execute true judgment, and shew mercy and compassions
every man to his brother: And oppress not the widow, nor the fatherless, the stranger, nor the poor;
and let none of you imagine evil against his brother in your heart.

 • context : … the sad reproach from God – addressed to the same people :
  the (should have been) syntax : in blue , above , you see how the ‘judge-you !’ is placed
  at the very énd of that line , implying either passive or past-tense ;

line ,

 • [=’these lines are (like often elsewhere) not merely about “doing good deeds” ,
  but describe “a softened soul – being able to understand the message in the prophets”,
  to understand the warning , since the theme of ‘reading’ is immediately linked to this :]

“and=then – the word [in right direction] of – IEUE – becomes – to – Zecheriah / , saying / :
thus – (he,) IEUE of – hosts – says / , saying  [=’to the people’] / :
you ‘(should have been) judging things right’ – (being) the true – judgment / ,
and – you (should have been) dealing – (in) kindness- and (with) mercy / , each – to – his brother / ;
and=for – it should not (have been) – (that) you (were) extorting      +
the widow – and orphan [=’souls needing God’] / ,      +
[+and] the stranger [=’to faith’?] – and the humble one  [=’the one having insight’] / ;
[+for] it should not (have been) – (that) you (were) devising – evil – in your heart / ;
Verder kwam het woord van de Heer tot Zacharia :
Zo zegt de Heer van de legermachten : vel een betrouwbaar oordeel ,
bewijs goedertierenheid en barmhartigheid , eenieder zijn naaste .
Onderdruk weduwe noch wees , vreemdeling noch arme .
Bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar .

 • [=’deze zinnen gaan (zoals vaker) niet alleen maar over “goede daden” ,
  maar beschrijven “een zachte ziel – die het bericht van de profeten kan begrijpen”,
  en dus ook de waarschuwing , omdat het thema ‘lezen’ hier mee wordt verbonden :]

“dan komt het woord [in goede richting] van IEUE tot Zachariah , zeggend :
zo zegt IEUE van de legermachten
[=’tegen de mensen’]  :
u zou de dingen góed hebben moeten beoordelen , als het betrouwbare oordeel ,
en u zou vriendelijk en barmhartig hebben moeten handelen , ieder met zijn naaste ;
want het zou niet moeten zijn gebeurd     +
dat u de weduwe en wees 
[=’zielen die God nodig hebben’] afperste ,     +
en de vreemdeling
[=’tav. het geloof’?] en de nederige  [=’die inzicht heeft’] ;
want het zou niet moeten zijn gebeurd dat u in uw hart kwaad bedacht ;     

 
11-12
… daarom hóorden zij de profeten – en de waarschuwing – niet :
and·they-are-refusing to·to-attend-of and·they-are-giving shoulder being-stubborn
and·ears-of·them they-make-heavy from·to-hear-of and·heart-of·them they-place
corundum from·to-hear-of the·law and the·words which he-sent ieue-of hosts
in·spirit-of·him in·hand-of the·prophets the·former-ones and·he-is-becoming
wrath great from·with ieue-of hosts
But they refused to hearken, and pulled away the shoulder, and stopped their ears,
that they should not hear. Yea, they made their hearts [as] an adamant stone, lest they should
hear the law, and the words which the LORD of hosts hath sent in his spirit by the former prophets:
therefore came a great wrath from the LORD of hosts.

 • context : … therefore they didn’t héar the prophets – nor the warning :
  because only the soul can hear the text – not the mind ,

line ,
“and=but they (have) refused – (to be) attentive / ,
and [instead,] (have) stubbornly – lifted – the shoulder       [=’a person gesturing “who cáres ..?”] / ,
and – (have) made – their ears – heavy – for to listen [to it] / :
and=therewith – they (have) made – their héarts – unpenetratable – for to (can) héar – the law ,   +

 • [=’the law : “to go reconnect with eden” – not to only enjoy this world’]

 
and=as – the concept [in right direction] – which – IEUE of hosts – (has) sent     +
in=through his Spirit  [=Miss] – in=by the hand of  [=’action of’] – the former – prophets / ,
and=that – the wrath  [=’about present mixed situation’]  – from – IEUE of – hosts – (will) be / ;    +
Maar zij weigerden er acht op te slaan , zij zetten hun schouder er dwars tegenin
en stopten hun oren toe om niet te hoeven luisteren . Zij maakten hun hart als diamant ,
om maar niet te hoeven luisteren naar de wet en de woorden die de Heer van de legermachten
door zijn Geest gezonden had , door de dienst van de vroegere profeten .
Daardoor is grote verbolgenheid bij de Heer van de legermachten ontstaan .

“maar zij weigerden er acht op te slaan ,
en
(in plaats daarvan,) haalden zij er koppig hun schouders over op ,
en maakten hun oren zwaar om er niet naar te hoeven
luisteren :
daardoor hebben zij hun hárten ondoordringbaar gemaakt om de wet te kunnen hóren ,   +

 • [=’de wet : “om eden terug te zoeken” – niet om alleen van deze wereld te houden”]

 
als het concept [in goede richting] dat IEUE van de legermachten    +
door middel van zijn Geest
[=Miss] gezonden heeft door de dienst van de vroegere profeten ,
dat de toorn 
[=’over huidige vermengde situatie’] van IEUE van de legermachten zal zijn ;    +

 
13-14
… slot :
and·he-is-becoming as·which he-called and·not they-listened so they-shall-call
and·not I-shall-listen he-says ieue-of hosts and·I-am-tossing-with-tempest·them on all-of
the·nations whom not they-knew·them and·the·land she-is-made-desolation after·them
from·one-passing and·from·one-returning and·they-are-placing land coveted to·desolation
Therefore it is come to pass, [that] as he cried, and they would not hear; so they cried,
and I would not hear, saith the LORD of hosts: But I scattered them with a whirlwind among
all the nations whom they knew not. Thus the land was desolate after them,
that no man passed through nor returned: for they laid the pleasant land desolate.

 • context : .. closing :
  we feel that the last lines were said to show “that God had no other choice” ,
  considered the complexity of the situation in regard to ‘the nations of spirits’ ;

line ,
“and [now] it (hás) happened / like – I (have) called / , and=to [which] they (did) – not – listen / ;
therefore – they (can) call [now] / , and=but[this time] I (will) – not – listen / ,
says – IEUE of – hosts / ;
and=for I (have caused) a storm upon them ,     +
on=as – all – the nations  [=’of spirits’] – whom – they (did) – not – know / ,
and the land  [=’this world’] – (will be made) a desolation – behind them  [=’spirits’] / :
from=because the ones  [=’spirits’]    +
(having) [dimensionally-] crossed over [=‘to earth’] – and=as the ones (having) returned ,   +
(are) making – the pleasant – land  [=’this world’]desolate …….. / .
Daarom is het gebeurd zoals Hij geroepen had maar waarnaar zij niet geluisterd hadden ,
evenzo riepen zij maar luisterde ik niet , zegt de Heer van de legermachten .
Ik heb hen echter met een storm weggeblazen naar alle heidenvolken, die zij niet kenden .
Het land werd achter hen verwoest , zodat niemand erdoorheen kon trekken
of ernaar terugkeren . Zo maakten zij van het begerenswaardige land een woestenij .

“en (nu) het gebéurd is zoals ik benoemd heb , maar waar zij niet naar luisterden ;
daarom kunnen zij
(nu) wel roepen , maar (deze keer) zal ik niet luisteren ,
zegt IEUE van de legermachten ;
want ik heb een storm op hen doen komen ,    +
als alle naties 
[=’van geesten’] die zij niet kenden ,
en het land  
[=’deze wereld’] zal achter hen  [=’geesten’] als desolaat zijn ;
want degenen 
[=’geesten’]     +
die
[dimensioneel-] zijn overgestoken [=‘naar de aarde’] als degenen die teruggekeerd zijn ,   +
maken het begerenswaardige land  
[=’deze wereld’] desolaat …..

 


 
13.11.19   —   submitted as streamlined : now proper context after previous chapters