Zach.8: geadresseerd aan óns :
God linkt ieder van de 144,000
tot een voltallig geheel (8)
(goed leesbaar)

 

chapter context :
addressed to us :
God links each of the 144,000
to be the full number of them
(8)
after the sober ‘4 horsemen’ and
previous darkened earth , this chapter
is about ‘the growth into their completion’;
note the connected ‘latter rain’ theme ;

well readable ,

 

Hoofdstuk context :
…. na de sombere hoofdstukken van ‘de vier ruiters’ en de donkere aarde ,
springt dit hoofdstuk iets terug in de tijd , de 144,000 adresserend –
maar téchnisch gezien gaat het hier over “om de 144,000 voltallig te maken”,
omdat een gedeelte van de hele groep “niet bereikbaar is voor u en ons”

 

… God spreekt tegen ‘een kleine groep’ (u en wij) “die de woorden lezen van de profeten”,
en hij belooft “dat Hij anderen , in andere steden (en landen) aan gaat raken” :
meer nog , ook die groep die voor ons onbereikbaar is , aanraakt ;

 

… en dat kan alleen op een bovennatuurlijke manier – vergelijk de slotzin 23 ;
de laatste moet gelinkt zijn aan het “late regen , als visioenen” hoofdstuk (zie index) ,

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Zacharia 8

 

1-2-3
… vervolg : na het vorige sobere hoofdstuk nu de belofte :
and·he-is-becoming word-of ieue-of hosts to·to-say-of thus he-says ieue-of
hosts I-am-jealous for·tziun jealousy great and·fury great I-am-jealous for·her thus
he-says ieue I-return to tziun and·I-tabernacle in·midst-of Jerusalem and·she-is-called
Jerusalem city-of the·truth and·mountain-of ieue-of hosts mountain-of the·holiness
Again the word of the LORD of hosts came [to me], saying, Thus saith the LORD of hosts;
I was jealous for Zion with great jealousy, and I was jealous for her with great fury. Thus saith
the LORD; I am returned unto Zion, and will dwell in the midst of Jerusalem: and Jerusalem
shall be called a city of truth; and the mountain of the LORD of hosts the holy mountain.

 • context : … after the sober previous chapter now the promise :
  introduction ; note the many times “thus he says : ….” in this chapter : that is a Clue ;
  that line is used 10x , and compare ‘the 10th person’ in closingline 23 ;

line ,
“and=then – the word [in right direction] of – IEUE – becomes [to me] / , saying / :
thus – (he,) IEUE of – hosts – says / :
I (am) zealous – for tsiun – (with) a great – zeal                     [=’pursuing that goal’] / ,
and=as (with) – a great – fury – I (am) zealous – for her / ;
thus – (he,) IEUE – says / : I (will) return – to – tsiun             [=’eden-residence’] / ,   +
and I (will) tabernacle – in the midst of – Jerusalem             [=’from Heaven to new eden’] / ;
and – Jerusalem – (will be) named / : ‘the city of – truth’ / ,
and the mountain of – IEUE / : ‘the sacred – mountain’ / ;
(Beloofde zegeningen voor Israël)
het woord van de Heer van de legermachten kwam tot mij :
Zo zegt de Heer van de legermachten : ik heb mij met grote na-ijver voor Sion ingezet ,
ja, met grote grimmigheid heb ik mij voor haar ingezet .
Zo zegt de Heer : ik ben naar Sion teruggekeerd en ik zal midden in Jeruzalem wonen .
Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden ,
de berg van de Heer van de legermachten ‘de heilige berg’ .

 • [=’let op de vele “zo zegt hij :….” in dit hoofdstuk – dat heeft een bedoeling ;
  die aanhef is 10x gebruikt , en vergelijk dat met “de tiende persoon” in zin 23 :]

“dan komt het woord van IEUE van de legermachten tot mij :
zo zegt IEUE van de legermachten :
ik ijver voor tsiun met een grote ijver                                  
[=’dat doel najagend’] ,
als met een grote grimmigheid ijver ik voor haar ;
zo zegt IEUE : ik zal naar tsiun terugkeren                           
[=’eden-residentie’] ,    +
en ik zal midden in Jeruzalem verblijven                             
[=’van de Hemel naar nieuw eden’] ;
en Jeruzalem zal ‘de stad van de waarheid’ genoemd worden ,
en de berg van IEUE van de legermachten ‘de heilige berg’ ;

 
4-5-6
… hoofdthema : hoe de voltallige 144,000 vanuit een kleine groep (u en wij) ‘groeit’ :
thus he-says ieue-of hosts yet they-shall-sit old-men and·old-women in·squares-of
Jerusalem and·man staff-of·him in·hand-of·him from·many-of days and·squares-of the·city
they-shall-be-filled boys and·girls ones-sporting in·squares-of·her thus he-says ieue-of hosts
that he-is-being-marvelous in·eyes-of remnant-of the·people the·this in·the·days the·they
moreover in·eyes-of·me he-shall-be-marvelous averment-of ieue-of hosts
Thus saith the LORD of hosts; There shall yet old men and old women dwell in the streets of
Jerusalem, and every man with his staff in his hand for very age. And the streets of the city

shall be full of boys and girls playing in the streets thereof. Thus saith the LORD of hosts;
If it be marvellous in the eyes of the remnant of this people in these days,
should it also be marvellous in mine eyes? saith the LORD of hosts.

 • context : the complete number of the 144,000 ‘grow’ out from a small group (you and we) :
  though this chapter is addressed to the 144,000 , technically she addresses a small group
  (as you and we) ‘within’ the 144,000 : this chapter is about “linking all the members
  together to form the complete 144,000” – not only the brothers in other (Western)
  countries , having internet supply ; but there must be many óther members who do have
  an attribute and belong to the 144,000 , yet as those who would be ‘unreachable by us’ ;
  this chapter tells about “the miracle of getting them all Legally connected” :
  (note : the “latter rain”, as ‘visions’ , see chapter , can very well relate to that group
  which you and we can’t know about : compare the strange closingline 23 here !) ;

line ,
thus – (he,) IEUE of – hosts – says / :
moreover / , the old men – and old women – (shall) sit – in the squares of – Jerusalem / ,
each – (having) their staff – in their hand – ‘because of old age’              [=’symbolically intended’] / ;
and the squares of – the city / (will be) filled – [with] boys – and girls / , playing – in her squares / ;
 

 • [=’next : first step of this theme : God identifies with what “the small group” believes :
  he just described how the squares will be full of people  –
  when this is believed (and it is) , God ‘gets’ the legal right to complete the 144 :
  the “marvellous” (‘miracle’ root) refers to the main theme ! :]

thus – (he,) IEUE of – hosts – says / :
that=when – it  [‘=the above’] (will be) marvellous    +
in the eyes of – the remnant  [=’144,000’] of – these – people – these – days        [=’in óur days !’] / ,
then – it (shall be) marvellous – in my eyes / , (is) the declaration of – IEUE of – hosts / ;
Zo zegt de Heer van de legermachten :
Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem ,
ieder met zijn stok in zijn hand vanwege de hoge leeftijd . De pleinen van de stad
zullen vol worden met jongens en meisjes die spelen op haar pleinen .
Zo zegt de Heer van de legermachten : al zou het in die dagen wonderlijk zijn in de ogen
van het overblijfsel van dit volk , zou het ook in mijn ogen wonderlijk zijn ?
spreekt de Heer van de legermachten .z

“zo zegt IEUE van de legermachten :
meer nog , oude mannen en vrouwen zullen zitten in de pleinen van Jeruzalem ,
ieder een staf in de hand hebbend ‘vanwege de hoge leeftijd’            
[=’symbolisch bedoeld’] ,
en haar pleinen zullen gevuld zijn met jongens en meisjes , spelend op haar pleinen ;

 

 • [=’daarna : eerste stap van dit thema : God identificeert met wat ‘de kleine groep’ gelooft :
  Hij heeft net gezegd “hoe de pleinen vol met mensen zullen zijn” –
  als dit wordt geloofd (en dat is zo) , ‘krijgt’ God het recht om de 144,000 voltallig te maken :
  het “wonderbaarlijk” (van ‘wonder’) is gerelateerd aan het hoofdthema ! :]

zo zegt IEUE van de legermachten :
indien het 
[=’voorgaande’] wonderbaarlijk is       +
in de ogen van het overblijfsel
[=’144,000’] van deze mensen (in) deze dagen   [=’in ónze dagen !’] , dan zal het (ook) in mijn ogen wonderbaarlijk zijn ;
spreekt de Heer van de legermachten .

 
7-8
… want dat is zijn bedoeling met álle zielen die gered worden :
thus he-says ieue-of hosts behold·me ! saving people-of·me from·land-of sunrise
and·from·land-of setting-of the·sun and·I-bring them and·they-tabernacle in·midst-of
Jerusalem and·they-become to·me for·people and·I I-shall-become to·them for·Elohim
in·truth and·in·righteousness
Thus saith the LORD of hosts; Behold, I will save my people from the east country,
and from the west country; And I will bring them, and they shall dwell in the midst of Jerusalem:
and they shall be my people, and I will be their God, in truth and in righteousness.

 • context : .. because that is his goal with áll saved souls :
         another repeat that the main theme is “to go collect together”,

line ,
thus – (he,) IEUE of – hosts – says / :
behold me ! / , saving – my people  [=’our Originals !’] – from – the east land ,     +
and  [‘the saved souls’-] from – the land of – the sun – set / ;
and=then I (will) bring them [here] / and they (will) tabernacle – in – Jerusalem / :
they (will) be – the people – to me / ,      +
and I – (shall) be – the deity – for them / in=for truth – and righteousness / ;
Zo zegt de Heer van de legermachten :
zie, ik ga mijn volk verlossen uit het land waar de zon opkomt en uit het land
waar de zon ondergaat. Ik zal hen hierheen brengen, zij zullen middenin Jeruzalem wonen.
Zij zullen mij tot een volk zijn, en Ík zal hen tot een God zijn, in waarheid en gerechtigheid .

zo zegt IEUE van de legermachten :
zie , ik ga mijn mensen  
[=’onze Originelen !’] verlossen uit het land waar de zon opkomt ,    +
en
[‘de geredde zielen’] uit het land waar de zon ondergaat ;
dan zal ik hen (hierheen) brengen en zij zullen in Jeruzalem wonen :
zij zullen mijn mensen zijn en ik zal de godheid voor hen zijn , voor waarheid en gerechtigheid ;

 
part II   —   deel II

 
9-10
… tegen de 144,000 (via u en wij) : waarom de verandering nu wél gebeurt , maar vroeger niet :
thus he-says ieue-of hosts they-shall-be-steadfast hands-of·you the·ones-hearing
in·the·days the·these the·words the·these from·mouth-of the·prophets who in·day
he-is-founded house-of ieue-of hosts the·temple to·to-be-built-of that to·faces-of
the·days the·they hire-of the·human not he-wasbc and·hire-of the·beast there-is-no·her
and·to·the·one-going-forth and·to·the·one-coming-in there-is-no peace from the·foe
and·I-am-msending every-of the·human man in·associate-of·him
Thus saith the LORD of hosts; Let your hands be strong, ye that hear in these days these words
by the mouth of the prophets, which [were] in the day [that] the foundation of the house of
the LORD of hosts was laid, that the temple might be built. For before these days there was
no hire for man, nor any hire for beast; neither [was there any] peace to him that went out
or came in because of the affliction: for I set all men every one against his neighbour.

 • context : .. to the 144,000 (via you and we) : why it does happen nów , and hasn’t , previously  :
  syntax : the unusual “in front of” was used , not the “in ere” ;
  the “born and die” as synonym for the “going forth and coming in” ;

line ,
“thus – (he,) IEUE of – hosts – says / :
(let) your hands – (be) strong                                                                           [=”be couragious”] / ,
(you) ones  [=’we’] hearing – these – words [in right direction] – these – days      [=’now’] / ,    +
[as the words]  by the mouth of – the prophets      +
which (were) – in=for the day – the house of – IEUE of – hosts – (will be) founded / ,
(being) the temple – [which] (will be) built   [=’in eden’] / :
 

 • [=’above , the “hear these words in these days” is clear enough :
  next , “the cycle of life and death on this earth” is described ,
  as direct consequence of the problem of the firstbornright (see Introduction) :]

that=becausebefóre – these – days  [=’now’] / ,     +
there was – no – reward – [for] a human / and – no – reward – [for] the animal / ,
and=for – “they were born and died on this earth” – because of – the enemy / ,
and=when I (had) sent off – all – humans – “(to be) each – as his neighbour”     [=’all are the same’] / ;
Zo zegt de Heer van de legermachten : grijp moed , u die in deze dagen deze woorden
gehoord hebt uit de mond van de profeten die er waren op de dag waarop het huis
van de Heer van de legermachten gegrondvest werd om de tempel te herbouwen .
vóor die dagen was er immers geen loon voor de mensen , was er geen loon voor het vee .
Voor wie uittrok en wie binnenkwam , was er geen vrede, vanwege de tegenstander ,
want ik zette alle mensen tegen elkaar op .

“zo zegt IEUE van de legermachten :
laat uw handen sterk zijn                                         
[=’wees dapper’] ,
(u)  
[=’wij’] die in deze dagen  [=’nu’] deze woorden hoort ,      +
[als de woorden] door de mond van de profeten      +
die waren voor de dag waarop het huis van IEUE van de legermachten gegrondvest zal worden ,
als de tempel (die) gebouwd zal worden  
[=’in eden’] :
 

 • [=’boven , is de “die deze dagen deze woorden horen” duidelijk genoeg :
  vervolgens wordt “de cyclus van leven en dood op deze aarde” beschreven ,
  als direct gevolg van het probleem van het eerstgeboorterecht (zie introductie) :]

want vóor deze dagen was er geen beloning voor de mens , en geen beloning voor het dier ,
omdat “zij geboren werden en stierven , op deze aarde” vanwege de vijand ,
toen ik alle mensen weg had gestuurd “om ieder als zijn naaste te zijn” 
[=’allemaal dezelfde’] ;

 
11-12-13
… maar nu gebeurt het wel : omdat eden’s werkelijkheid begint :
and·now not as·the·days the·former-ones I to·remnant-of the·people the·this
averment-of ieue-of hosts that seed-of the·peace the·vine she-shall-give fruit-of·her
and·the·land she-shall-give crop-of·her and·the·heavens they-shall-give night-mist-of·them
and·I-allot remnant-of the·people the·this all-of these and·he-becomes as·which you-became
slighting in·the·nations house-of Judah and·house-of ishral Israel so I-shall-save you
and·you-become blessing must-not-be you-are-fearing they-shall-be-steadfast hands-of·you
But now I [will] not [be] unto the residue of this people as in the former days, saith the LORD
of hosts. For the seed [shall be] prosperous; the vine shall give her fruit, and the ground shall give
her increase, and the heavens shall give their dew; and I will cause the remnant of this people
to possess all these [things]. And it shall come to pass, [that] as ye were a curse among the heathen,
O house of Judah, and house of Israel; so will I save you, and ye shall be a blessing: fear not,

[but] let your hands be strong.
‘curse’ , 7045 qelal-ah ‘curse’ ;

 • context : .. but now it does happen : because eden’s reality starts :
  syntax : first line in KJV is possible but unnecessary complicated ;
  the “acquire” refers to ‘the remnant’ , per theme of this chapter ;

line ,
“and=but now – (it is) not – as=like (in) – the former – days ,     +
[+and=for]  I (am) – in=with the remnant  [=’144,000’] of – these – people / ,
(is) the declaration of – IEUE of – hosts / :
 

 • [=’now a third , even stronger description of the “growing”,
  while the goal has changed from this earth to the other reality :]

that=because / the [eden-] vine – (shall) give – her fruit – (being) the seed of – [eden-] peace / ,
and=then the [eden-] land – (shall) produce – her crop / ,
and=when – the heavens – (shall) give – their dew / :
and=for I acquire – the remnant of – these – people / , (as) all of – them     [=’completed 144,000’] / ;
and it (will) happen – (that) you (will) become – like – a curse – in=to the nations     [=’of spirits !’] ,    +
(you) house – Judah – and house – Ishral                                                                           [=’as 144,000’] / ;
I (will) save – you / and you (will) become – a blessing / ,
so – (it) must not be – (that) you fear / , [and] (let) your hands – be strong         [=’be courageous’] / ;
Maar nu zal ik voor het overblijfsel van het volk niet meer zijn zoals in de vorige dagen ,
spreekt de Heer van de legermachten . Want het zaad zal voorspoedig zijn ,
de wijnstok zal vrucht geven , het land zal opbrengst geven , de hemel zal zijn dauw geven .
Ik zal het overblijfsel van dit volk dit alles in erfelijk bezit doen nemen .
Het zal gebeuren, zoals u, huis van Juda en huis van Israël , een vloek onder de heidenvolken
geweest bent, zo zal ik u verlossen en zult u een zegen worden. Wees niet bevreesd, grijp moed.

“maar nu is het niet zoals (in) vroeger dagen ,       +
want ik ben met het overblijfsel  
[=’144,000’] van deze mensen , is de verklaring van IEUE :
 

 • [=’nu een derde , zelfs nog sterkere beschrijving van “het groeien”;
  terwijl het doel is veranderd van deze aarde naar de andere werkelijkheid :]

want de [eden-] wijnstok zal haar vrucht geven , als het zaad van [eden-] vrede ,
dan zal het [eden-] land opbrengst geven , wanneer de hemel zijn dauw zal geven :
want ik verkrijg het overblijfsel van deze mensen , als hen allen        
[=’de voltallige 144,000’] ;
en het zal gebeuren dat u als een vloek zal worden voor de naties    
[=’van geesten !’] ,       +
(u) huis Judah en huis Ishral                                                                          
[=’144,000’] ;
ik zal u verlossen en zult u een zegen worden ,
dus het moet niet zijn dat u bevreesd bent , (en) laat uw handen sterk zijn 
[=’wees dapper’] ;

 
14-15-16-17
… de kleine groep (u en wij) van de 144,000  wordt gevraagd om gefocust te blijven :
that thus he-says ieue-of hosts as·which I-planned to·to-do-evil-of to·you
in·to-provoke-to-wrath fathers-of·you me he-says ieue-of hosts and·not I-regretted
so I-reverse I-planned in·the·days the·these to·to-do-good-of with Jerusalem and·with
house-of Judah must-not-be you-are-fearing these the·things which you-shall-do speak-you !
truth man ath with associate-of·him truth and·judgment-of peace judge-you ! in·gates-of·you
and·man evil-of associate-of·him must-not-be you-are-devising in·heart-of·you and·oath-of
falsehood must-not-be you-are-loving that all-of these which I-hate averment-of ieue
For thus saith the LORD of hosts; As I thought to punish you, when your fathers provoked me
to wrath, saith the LORD of hosts, and I repented not: So again have I thought in these days
to do well unto Jerusalem and to the house of Judah: fear ye not. These [are] the things that
ye shall do; Speak ye every man the truth to his neighbour; execute the judgment of truth
and peace in your gates: And let none of you imagine evil in your hearts against his neighbour;
and love no false oath: for all these [are things] that I hate, saith the LORD.

 • context : .. the small group (you and we) of the 144,000 is asked to stay focused :
  we interpret “neighbour” rather then ‘friend’ or ‘to eachother’ ;
  the gate was the place where matters were discussed , hence ‘news’ etc. ;
  the ‘devising evil’ is a deep one – and very tricky one – related to the own Ego ,

line ,
“that=because – thus – (he,) IEUE of – hosts – says / :
the evil – which – I planned – [to do] to you       +
(was) in=when – your fathers – provoked – me – to wrath    [=’see the curse by the 500 BC fathers’] / ,
(he,) IEUE of – hosts – says / , and=but – I regretted [to do it] / ;
so – I (have) returned [to which] – I (had) planned / , (in) these – days / ,
to=by (to be) good – [+to] [+the house] – [+Ishral] – and to – the house – Judah / :
[+therefore] (it) must not be – (that) you fear / ;
 

 • [=’the focusing “is the 1 condition for all the 144,000 to be linked together by God”,
  and the things asked relate very much to ‘the soft type soul’ in previous chapter ;
  see for some interpretations of these issues under ‘context’ :]

[+yet] these (are) – the things [in right direction] – which – you  [=’you and we’] (should) do / :
speak you ! [in right direction] – the truth / , each – [=to] – his neighbour / ,
and “you go judge things right” – in your gates [’matters’] – (as) the – true – judgment of – peace / ;
(it) must not be – (that) you (would) devise – evil – in your heart / , each – [to] his neighbour / ,
and – (it) must not be – (that) you love – ‘the agreeing [that God exists]’- (when) a lie  [=’inversion’] / ,
that=because – these (are) – which – I hate / , (is) the declaration of – IEUE / ;
Want zo zegt de Heer van de legermachten :
Zoals ik mij had voorgenomen u kwaad te doen , toen uw vaderen mij zeer toornig maakten ,
zegt de Heer van de legermachten , en ik er geen berouw over gekregen heb ,
zo heb ik mij in deze dagen opnieuw voorgenomen goed te doen aan Jeruzalem
en aan het huis Judah , Wees niet bevreesd !
Dit zijn de dingen die u doen moet : spreek de waarheid tegen elkaar ,
oordeel naar waarheid in uw poorten met een oordeel dat de vrede dient ,
bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar en heb een valse eed niet lief ,
want dit alles is iets wat ik haat , spreekt de Heer .

“want zo zegt IEUE van de legermachten :
het kwaad dat ik mij had voorgenomen om u aan te doen ,    +
was toen uw vaderen mij tot woede provoceerden            
[=’zie de vloek door de 500 BC vaders’] ,
zegt IEUE van de legermachten ,
maar ik kreeg er berouw over [om dat te doen] ;
dus ben ik teruggekeerd (naar wat) ik mij had voorgenomen (in) deze dagen  
[=’nu’] ,
om goed te zijn [+voor] [+het huis] [+Ishral] en voor het huis Judah :
daarom moet het niet zijn dat u bevreesd bent ;

 

 • [=’het focussen “is de voorwaarde opdat alle 144,000 samengevoegd worden door God”,
  en de verlangde zaken zijn erg verbonden met “de zachte type ziel” van hoofdstuk 7 ;
  de “verklaring” (‘de eed’) hadden we al , als “oppervlakkig geloof” :]

“maar dit zijn de dingen [in goede richting] die u  [=’u en wij’] doen moet :
spreek [in goede richting] de waarheid , ieder tegen zijn naaste ,
en ‘heb scherp inzicht’ in uw poorten
[=’situaties’] als het juiste oordeel dat de vrede dient ;
het moet niet zijn dat u in uw hart kwaad bedenkt , ieder tegen zijn naaste ,
en het moet niet zijn dat u houdt van ‘het verklaren [dat God bestaat]’ als het vals is
[‘inversie’] ,
want dezen zijn wat ik haat , is de verklaring van IEUE ;

 
part III   —   deel III

 
18-19
… want dan begint de groei van die ‘kleine groep’ naar de hele 144,000 (en opname) :
and·he-is-becoming word-of ieue-of hosts to·me to·to-say-of thus he-says ieue-of
hosts fast-of the·fourth and·fast-of the·fifth and·fast-of the·seventh and·fast-of the·tenth
he-shall-become to·house-of Judah for·elation and·for·rejoicing and·for·appointments
good-ones and·the·truth and·the·peace love-you!
And the word of the LORD of hosts came unto me, saying, Thus saith the LORD of hosts;
The fast of the fourth [month], and the fast of the fifth, and the fast of the seventh,
and the fast of the tenth, shall be to the house of Judah joy and gladness, and cheerful feasts;
therefore love the truth and peace.

 • ‘fast’ , H6685 tsom ‘to fast’ ; 84 -tsum , same [prev. Chapter 7] / ; tsame ‘thirsty’ ; tsammah ‘veil’ ;
  2) fasting context :  Is.58:3  Behold, in the day of your fast ye find pleasure, and exact
  all your labours” ; not negative like in previous chapter 7 ;
 • context : .. for then starts the growth of ‘the small group’ into the 144,000 (and the Change) :
  we searched through all the used numbers , but the utterly vague ‘connection’
  as were they “related to Jerusalems fall in the fifth month” etc were just too Thin ;
  the numbers used here are but random : the only goal they have is ‘showing an increase’ ;
  fasting : in previous chapter 7 it was connected with “mourning, drinking and eating”,
  yet here the fasting is pósitive (see Is 58:3) ; “and·he-is-fasting the-fifth” must have been
  the original composition ;
  [+house + Ishral] : added ; obvious corruption of Esau , since the 144,000 represent them ;

line ,

 • [=’the réason why this group must stay focused : so that God will touch OTHERS ! :
  this section is the Key to this entire chapter :
  all the time it hinted to “growth” (and in below sections that is even spécified) —
  this NOT about “some Vague fasting-feasts which have to be kept”, for there is no single
  reference nor context about any concept like that :
  instead , it’s “OTHERS who start to fast” – as in “seriously enquiring and understanding” ! :]

“and=then – the word [in right direction] of – IEUE – becomes – to me / , saying / :
thus – (he,) IEUE of – hosts – says / :
[+then] the fourth one [=’person’] – (will) fast      [=’fast : to enquire sincerely and discover things’] / ,
and – the fifth one – (will go) fast / ,
and – the seventh one – (will go) fast / ,
and=until – the tenth one – (will go) fast / :                                               [=’see for ‘the tenth’ line 23’]
[+then] the joy – and rejoicing – (shall) be – to the house – Judah – [+and the house] – [+Ishral] / ,
and=as the appointed time – [for] the good / and the truth – and the peace – you longed for ! / ;
Het woord van de Heer van de legermachten kwam tot mij :
zo zegt de Heer van de legermachten : het vasten in de vierde, het vasten in de vijfde,
het vasten in de zevende en het vasten in de tiende maand , zal voor het huis van Juda
worden tot vreugde, tot blijdschap en tot vreugdevolle feestdagen .
Heb dan de waarheid en de vrede lief !

 • [=’de réden dat de groep gefocust moet blijven : zodat God ANDEREN aan zal raken ! :
  deze sectie is de Sleutel tot heel dit hoofdstuk :
  al de tijd ging het over “groei” (en dat wordt zelfs gespecificéerd in volgende secties) –
  het is NIET over “wat Vage vasten-feesten die gehouden moeten worden” , want er is
  noch referentie noch context over dat soort concept :
  in plaats daarvan , zijn het “ANDEREN die vasten“ – als in “serieus onderzoekend” ! :]

“dan komt het woord [in goede richting] van IEUE van de legermachten tot mij , zeggend:
zo zegt IEUE van de legermachten :
dan zal de vierde 
[=’persoon’] gaan vasten    [=’vasten : serieus onderzoeken en ontdekken’] ,
en de vijfde zal gaan vasten ,
en de zevende zal gaan vasten ,

totdat de tiende zal gaan vasten :                                                     [=’zie voor ‘de tiende’ zin 23’]
dan zal er de vreugde en blijdschap zijn voor het huis Judah [+en het huis] [+Ishral] ,    +
als de vastgestelde tijd voor het goede en het ware en de vrede waar u naar verlangde !  ;

20-21
… die groei begint eerst in ‘bereikbare gebieden’ :
thus he-says ieue-of hosts still which they-shall-come peoples and·ones-dwelling-of
cities many-ones and·they-go ones-dwelling-of one to one to·to-say-of we-shall-go to-go
to·to-beseech-of faces-of ieue and·to·to-seek-of ieue-of hosts I-am-going moreover I
and·they-come peoples many-ones and·nations staunch-ones to·to-seek-of ieue-of
hosts in·Jerusalem and·to·to-beseech-of faces-of ieue
Thus saith the LORD of hosts; [It shall] yet [come to pass], that there shall come people,
and the inhabitants of many cities: And the inhabitants of one [city] shall go to another,
saying, Let us go speedily to pray before the LORD, and to seek the LORD of hosts:
I will go also. Yea, many people and strong nations shall come to seek the LORD of hosts
in Jerusalem, and to pray before the LORD.

 • context : … that growth first starts within ‘reachable regions’ :
  this cannot be about “the nations in eden , going up (yearly) to Jerusalem –
  there are other chapters for that , and it isn’t the theme here ;
  the ‘Jerusalem’ : Esau’s joke – you see how the line is TWICE “beseech + enquire”,
  therefore he inserted ‘Jerusalem’ illegally in the second one ;

line ,

 • [=’we read this as “the brothers who were busy already with the same themes”,
  obviously in countries supplied with Internet , and mainly in the West :]

thus – (he,) IEUE of – hosts – says / :
the people – which – (shall) come [‘to join’] / , still / , (are) the ones dwelling – (in) many – cities / ;
and=for – the one – inhabitant – (will) go – to – another [‘in another city’] / , saying / :
we (must) go – beseech – in front of – IEUE / , to inquire of – IEUE of – hosts / ,
[+and he says :] “I – (will) also – go !” / ;
and=then – many – people – and=óut of – the strong – nations [=’of this world’] +
(will) go – to enquire of – IEUE of – hosts / , and=as to beseech – in front of – IEUE / ;
Zo zegt de Heer van de legermachten :
er zullen weer volken komen en inwoners van veel steden . De inwoners van de ene stad
zullen gaan naar die van de andere en zeggen : laten we meteen gaan om het aangezicht van
de Heer gunstig te stemmen , om de Heer van de legermachten te zoeken ; ik zal ook gaan .
Dan zullen veel volken komen en machtige heidenvolken , om de Heer van de legermachten
in Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht van de Heer gunstig te stemmen .

 • [=’we lezen dit als “de broeders die ook al bezig waren met dezelfde thema’s” ,
  vanzelfsprekend in landen waar Internet is , en voornamelijk in het Westen
  (voor de ‘Jeruzalem’ corrupte , zie Engels) :]

“zo zegt IEUE van de legermachten :
de mensen die nog zullen komen
[‘om aan te sluiten’] , zijn degenen die wonen in de vele steden ;
want de ene inwoner zal naar een andere
[‘in een andere stad’] gaan , zeggend :
we moeten gaan smeken voor het aangezicht van IEUE , om IEUE van de legermachten te zoeken ,
[en hij zegt :] “ik zal ook gaan !” ;
dan zullen veel mensen úit de sterke naties
[=’van deze wereld’] +
IEUE van de legermachten gaan zoeken , als smekend voor het aangezicht van IEUE ;

23
slot : ook degenen die onmógelijk te bereiken waren komen erbij :
thus he-says ieue-of hosts in·the·days the·they which they-shall-hold-fast ten mortals
from·all-of languages-of the·nations and·they-hold-fast in·hem-of man ieudi Jew to·to-say-of
we-shall-go with·you that we-hear Elohim with·you
Thus saith the LORD of hosts; In those days [it shall come to pass], that ten men shall take hold
out of all languages of the nations, even shall take hold of the skirt of him that is a Jew, saying,
We will go with you: for we have heard [that] God [is] with you.

 • context : closing : .. also the ones who were impóssible to be reached are joining :
  syntax : “jew” is an Esau joke , that term nowhere appears in prophets —
  the proper juxtaposition is “10 man – versus 1 man” ;
  the “wing” : we left it , representing “a stretching out , a connection tó his other 10” ;

line ,

 • [=’so 90 percent (1 in 10 ) of all the 144,000 are men we could never have reached :
  perhaps because they do carry an attribute but aren’t active believers , etc ;
  but anyway they are linked to all of us by the 14,000 “men in the different cities” :]

thus – (he,) IEUE of – hosts – says / :
in – these – days / , +
[+still] – ten – [óther] couragious – mortals – from all – languages of – the nations +
(shall be) secured – [by] a wing of – [óne] – man [=’one of those men in different cities !’] / ,
saying / : we (shall) walk – with him=them / ,
that=because – we hear [‘from the deity !’] – (that) the deity (is) – with him=them / .
Zo zegt de Heer van de legermachten :
in die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heidenvolken, vastgrijpen,
ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen , en zeggen :
wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is .

 • [=’dus 90 procent (1 op 10) van alle 144,000 zijn mannen die wij nooit bereikt
  zouden kunnen hebben : wellicht omdat zij wel attributen dragen maar misschien
  geen actieve gelovigen zijn , etc. ; maar toch verbonden zijn met ons allen door ‘de vleugel’
  (connectie verbeeldend) van ieder van de 14,000 “mannen in de verschillende steden”
  (voor de corrupties als ‘jood’ , zie Engels) :]

“zo zegt IEUE van de legermachten :
in deze dagen , +
zullen nog tien
[ándere] dappere mannen uit alle talen van de naties
gesterkt zijn door een vleugel van éen man
[=’een van de mannen in verschillende steden !’] ,
zeggend : wij zullen met hem=hen opwandelen ,
want wij horen
[=’van de godheid !’] dat de godheid met hem=hen is .

 


 
14.11.19 — submitted — first version — hetreport