Zeph. 3: deze aarde wordt donker (2)
de groep uit ‘de heidenen’
gered – want de vis-zielen
hebben geen recht meer
+ de dag van het verzamelen
aangekondigd
(goed leesbaar)

 

 

chapter context :
this earth gets dark (2)
the large group “out of the heathens”
is being saved (during Revelation) –
because the fish-souls have no
legal right anymore (upon Cush) ;
second half :
the day of collecting the 144,000
is announced
(for the good of this “saved group”) ;
do see log of today (27.10.19)

 

hoofdstuk context
…. waar in hoofdstuk 1 de situatie van “de vis-zielen” op deze aarde werd verteld ,
behandelt hoofdstuk 2 de reden daarvan , nl. in hun dualistische dimensie
(maar het thema is begrijpelijker wanneer we dat hoofdstuk laten volgen op déze) ;

 

… de “heidenvolken” worden hier direct gelinkt aan ‘deze aarde vertegenwoordigend’,
en hoewel God ook hén waarschuwingen geeft , lijkt dat redelijk hopeloos –
dan wordt gezegd hoe “een groep uit Cush (‘de heidenen’) gered zal worden” ,
in de tijd wanneer de 144,000 weer naar deze aarde gestuurd worden
(zie ook ‘het teken op de wolken’, index)

 

de tweede helft bevat veel wisselingen
maar het wordt duidelijk dat tsiun (in de andere werkelijkheid) pas van de vijand af is ,
wanneer deze geredde Cush groep aan zal komen in eden ;
wij moeten dus ‘Cush’ gaan beschouwen als “een bepaald type lichaam”

 

[opm.: gereviseerd van 10/2018 , nu als definitieve versie :
de hoofdlijn was niet duidelijk , maar na een jaar zijn we al een stuk minder bijziend :
nu is de opbouw Logisch , en laat daarom het onderwerp zien]

 
opzet van de verzen :
 

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Zephania 3

 
1-2
… na Mystery-Babylon , nu deze aarde en ‘de heidenen’ :
woe ! one-being-rebellious and·one-being-sullied
the·city the·one-tyrannizing not she-listens in·voice not she-takes
discipline in·ieue not she-trusts to Elohim-of·her not she-draws-near
Woe to her that is filthy and polluted, to the oppressing city!
She obeyed not the voice; she received not correction;
she trusted not in the LORD; she drew not near to her God.
‘polluted’ , H1351 gaal ‘defiled, unclean’ , -gal ‘circle’ cluster ;
‘oppressing’ , H3238 yanah ‘do wrong, vex, oppress’ ; dove cluster ;

 • context : after Mystery-Babylon , now about earth and ‘the heathens’ :
  chapter 1 was the general situation of what is going on ,
  chapter 2 switched to the other reality as being the source of it ,
  this chapter 3 tells the results of that upon this earth ;
  heathens do not (cannot) listen : God would not address ‘Gaia’ (earth)
  like this – cause she is a foreign spirit anyway – so it’s “them” instead ;

line ,
woe ! / (to) the rebellious [=’loving this matrix’] – and defiled [‘circular’] +
oppressing [=’by corrupt awareness’?] – city [=’this earth’] ! / :
 
they [=’the heathens’ , in this case’] – (do) not – listen – in=to [my] voice / ,
[+for] they – (do) not – [want] to receive – correction / ,
they – (do) not – trust – in IEUE / , nor – (do) they draw near – to – her deity / ;
(Het oordeel over Jeruzalem)
strong>Wee de rebelse, de besmette, de stad die onderdrukt !
Zij luistert niet naar de roepstem , geen vermaning aanvaardt zij .
Op de Heer vertrouwt zij niet , tot haar God nadert zij niet .

“wee de rebelse [=’van deze wereld houdend’] en besmette [=’circulair’] , +
onderdrukkende
[=’door corrupt bewustzijn’?] stad [=’deze aarde’] ! :
 
zij [=’de heidenen’ , in dit geval’] luisteren niet naar mijn stem ,
want zij [willen] geen vermaning aanvaarden ,
zij vertrouwen niet op IEUE , noch willen zij tot hun godheid naderen ;

 
3-4
… de reden daarvan is hun ‘priesterklasse’ – deze aarde vertegenwoordigend :
chiefs-of·her in·within-of·her lions ones-roaring ones-judging-of·her wolves-of evening
not they-pick-clean for·the·morning prophets-of·her ones-being-bullient mortals-of
treacheries priests-of·her they-profane sanctuary they-do-violence-to law
Her princes within her [are] roaring lions; her judges [are] evening wolves; they gnaw not
the bones till the morrow. Her prophets [are] light [and] treacherous persons:
her priests have polluted the sanctuary, they have done violence to the law.

 • ‘gnaw the bones’ , H1633 garam ‘break, crush’ 2x but no subject here ;
  geram ‘bones’ 1x Aram. ; 1634 gerem , could be ‘limb’ ; 2) garah ‘provoke’ ?
  garar ‘to drag [away,off,etc]’ ? ;

‘light’ , H6348 pachaz ‘reckless’ 1x ; pachaz ‘unstable, uncontrolled’ ;

 • context : .. the reason of that is their ‘class of priests’ – representing this earth :
  the ‘evening’ must be juxtaposed to ‘[eden-] morning’ (-bqr) ,
  but that is coupled with so weird term that it’s hard to say what was intended ;

line ,
“their [=’the heathen’s’] princes – inside her [=‘world’] – (are) roaring – lions / ,
their judges – (are) wolves of – the evening twilight / , (dragging away?) – (the eden-morning?) / ;
their prophets – (are) unstable / , (being) treacherous – men / ,
their priests – profane – [what is] [eden-] sacredness / , violating (chms) – the law / ;

 • [=’the “wolves and lions” are animalistic non-adamite Cush-soul-spirits ,
  as “incarnated (=born) into the same type body wé have ;
  but like óur core is our adam-soul , théir core is “an animal-soul” ,
  varying from dog , to wolf , to owl – see Zeph.2 (updated 29.10)’]

Haar vorsten zijn in haar midden brullende leeuwen .
Haar rechters zijn avondwolven, die tegen de morgen niets meer te knagen hebben .
Haar profeten zijn lichtzinnig , mannen vol trouweloosheid .
Haar priesters ontheiligen het heilige , zij doen de wet geweld aan .

“hun [=’van heidenen’] vorsten zijn brullende leeuwen in haar midden [=’deze wereld’] ,
hun rechters zijn wolven van de avondschemering , (de eden-morgen?) (wegsleurend?) ;
hun profeten zijn onstabiel , als de onbetrouwbare mannen ,
hun priesters ontheiligen
(dat wat) het [eden-] heilige (is) , zij doen de wet geweld aan ;

 • [=’de “wolven en leeuwen” zijn dierlijke non-adam-zielen van de Cush-geesten ,
  als “geincarneerd (=geboren) in het type lichaam dat wij hebben” :
  maar zoals óns centrum de adam-ziel is , is hún centrum “een dierlijke ziel”,
  variërend van hond en uil naar wolf – zie Zach. 2 (updated 29.10)’]

 
5-6
… daarom weigeren de heidenvólken correctie :
ieue righteous in·within-of·her not he-is-doing iniquity in·the·morning
in·the·morning judgment-of·him he-is-giving to·the·light not he-is-deranged and·not
knowing iniquitous-one shame I-cut-off nations they-are-made-desolate corners-of·them
I-make-deserted streets-of·them from·without one-passing-by they-are-hunted
cities-of·them from·without man from·there-is-no one-dwelling
The just LORD [is] in the midst thereof; he will not do iniquity: every morning doth he bring
his judgment to light, he faileth not; but the unjust knoweth no shame. I have cut off
the nations: their towers are desolate; I made their streets waste, that none passeth by:
their cities are destroyed, so that there is no man, that there is none inhabitant.
‘faileth’ , H5737 adar ‘missing, lacking, failing’ ; other speckled flock -adr here ? ;

 • context : … therefore the heathen nátions reject correction :
  restored ; root (-bqr) is both ‘morning’ and ‘herd’ ;

line ,
“IEUE – (is) [+not] the righteousness – in her=their inside           [=’or : ‘in their midst’] / ;
[+but] he – (does) not – do – iniquity – in=to the herd           [=’people’, in casu : them’] / , +
[+for] he gives – his judgment – in=to the herd – to=as the light / ,
[+but] they are failing / , and=for – the unrighteous ones – know – no – shame / ;
 
[+therefore] he (has) cut off – [‘heathen’-] nations / ,
[+made] – their (squares) – desolate / and laid – their streets – waste / ,
from=so none – (were) passing [through them] / ;
their cities – (were) haunted – without – anyone [in them] / , as there-(were)-no – inhabitants / ;
De rechtvaardige Heer is in haar midden , hij doet geen onrecht .
Elke morgen brengt hij zijn recht aan het licht , er ontbreekt niets aan .
Maar wie onrecht doet , kent geen schaamte .
Ik heb heidenvolken uitgeroeid , hun hoektorens zijn verwoest .
Ik heb hun straten leeggemaakt , niemand trekt er nog doorheen .
Hun steden liggen in puin ; er is niemand meer , geen enkele inwoner .

“IEUE is [+niet] de rechtvaardigheid binnenin hen          [=’of : ‘in hun midden’] ;
maar hij doet geen onrecht tegenover de kudde
         [=’mensen’, in casu : hen’] , +
want hij geeft zijn oordeel tegenover de kudde als
het licht ,
maar zij falen – want de onrechtvaardigen kennen geen schaamte ;

 
daarom heeft hij (heidense-) naties afgesneden ,
hun (pleinen) desolaat gemaakt en hun straten leeggemaakt ,
zodat niemand (er nog) doorheen trok ;
hun steden waren leeg zonder iemand (in hen) , want er waren geen inwoners ;

 
7-8
… maar dat had geen zin tegenover de heidenvolken … – dus :
I-said yea you-shall-fear me you-shall-take discipline and·not he-shall-be-cut-off
habitation-of·her all which I-noted on·her so they-rose-early they-made-corrupt all-of
practices-of·them therefore tarry-you ! for·me averment-of ieue for·day-of to-rise-of·me
for·testimony that judgment-of·me to·to-gather-of nations to·to-convene-of·me kingdoms
to·to-pour-out-of on·them menace-of·me all-of heat-of anger-of·me that in·fire-of
jealousy-of·me she-shall-be-devoured all-of the·earth
I said, Surely thou wilt fear me, thou wilt receive instruction; so their dwelling should not
be cut off, howsoever I punished them: but they rose early, [and] corrupted all their doings.
Therefore wait ye upon me, saith the LORD, until the day that I rise up to the prey: for my
determination [is] to gather the nations, that I may assemble the kingdoms,

to pour upon them mine indignation, [even] all my fierce anger:
for all the earth shall be devoured with the fire of my jealousy
‘prey’ , H5706 ad ‘prey’ 2x , but see interl. as also (-od) ; -adah ‘to adorn’ ,

 • context : … but that was useless towards the heathen nations … – so :
  syntax : they WERE already doing corrupt practices , so we added [+continued] ,
  because they just continued doing them , and the correction did not help ;

line ,
“I said / : surely – [+now] they (will) revere – me / ,
(having) received – correction – and=yet – their world – not – (having been) cut off / , +
(as) all – which – I (wóuld) visit [‘for to definitely judge’] – upon them / :
but in fact – straight away – they [+continued] – all – their – corrupt – practices / ;
 
therefore – they (can) expect – me ! / , (is) the declaration of – IEUE / ,
for=in the day – [+when] I (will) arise – for (to testify?) / ;
that=because / my judgment – (will be) +
to=for to gather – the nations – and collect – the kingdoms – by me           [=’on earth’] / ,
to=for to pour out – upon them – all – my wrath          [=’because of mixture’] , +
(being) all – my – burning – anger [nostril] / ,
that=because – the whole – land [=’this world’] – (will be) devoured – in=by the fire of – my zeal / ;
Ik zei : nu zult u mij zeker vrezen , u zult de vermaning aanvaarden ,
opdat haar woning niet uitgeroeid zou worden , hoe ik haar ook gestraft zou hebben .
Toch waren zij er vroeg bij , zij hebben totaal verderfelijk gehandeld .
Daarom , verwacht mij , spreekt de Heer , op de dag dat ik opsta om buit te halen ,
want mijn oordeel is de heidenvolken te verzamelen, de koninkrijken bijeen te brengen ,
om over hen mijn gramschap uit te storten , heel mijn brandende toorn .
want door het vuur van mijn na-ijver zal heel dit land verteerd worden .

“ik zei : nu zullen zij mij zeker vrezen ,
vermaning ontvangen hebbend terwijl hun wereld niet úitgeroeid is ,
als alles wat ik zóu doen wanneer ik hen zou bezoeken [‘om te oordelen’] :
maar alsnog
vervolgden zij onmiddellijk hun corrupte praktijken ;
 
daarom kunnen zij mij verwachten , is de verklaring van IEUE ,
op de dag dat ik opsta om (te getuigen?) ;
want mijn oordeel is dat ik de (heidense-) naties verzamel , en de koninkrijken bijeenbreng ,
om over hen mijn toorn
[=’vanwege vermenging’] uit te storten , als al mijn brandende woede ,
want het hele land
[=’deze wereld’] zal verteerd worden door het vuur van mijn inzet ;

 
part II — deel II

 
9-10
… in de tijd van Openbaring wordt een groep uit Cush (‘de heidenen’) gered :
that then I-shall-turn to peoples lip being-pure to·to-call-of all-of·them in·name-of ieue
to·to-serve-of·him shoulder-blade one from·across to·streams-of Cush entreaters-of·me
daughter-of ones-being-scattered-of·me they-shall-fetch present-of·me
For then will I turn to the people a pure language, that they may all call upon the name
of the LORD, to serve him with one consent. From beyond the rivers of Ethiopia my suppliants,
[even] the daughter of my dispersed, shall bring mine offering.

 • context : .. during Revelation a group out of Cush (‘the heathens’) is saved :
  term used is (-haphak) ‘turn upside-down [Gomorrah] , inside-out , transform’ ;

line ,
“that=then / , at that time , +
I (shall) transform – the language – related to – the people [‘this group’] – (to be) a púre one / ,
[in order] to=for – all of them – to (can) call – in=upon the name of – IEUE / ,
to=as serving me – ‘being everyone’s same goal’ [‘shoulder’] / :
 

 • [=’now addressing “this large group saved out of Cush” :
  it is not exactly clear to u show this relates to ‘their language’ ,
  while “the river” must be the same dimensional ‘treshhold’ as in chapter 1 :]

the ones worshipping me – [out of] Cush [=’as the large heathen family branch] / , +
[the latter] (being) the house of – the ones (having been) scattered by me , +
(shall) be broughtfrom across – the stream [‘dimensional-border’](being) the gift to me / : +
(Heil na het oordeel)
Voorzeker, dan zal ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen , zodat zij allen
de naam van de Heer zullen aanroepen , om hem schouder aan schouder to dienen .
Van over de rivieren van Cusj zullen zij die vurig tot mij bidden ,
het volk , overal door mij verspreid , mijn offer brengen .

“dan , in die tijd ,
zal ik
de taal van [deze] mensen [=’deze groep’] transformeren om er een te zijn die réin is ,
opdat zij allen de naam van IEUE kunnen aanroepen ,
als mij dienend ‘wat het doel van iedereen is’ ;

 

 • [=’nu over “deze grote groep geredden uit Cush” :
  het is ons niet precies duidelijk waarom “hun taal” gerelateerd is ,
  waar “de rivier” dezelfde dimensionele ‘drempel’ moet zijn als in hoofdstuk 1 :]

degenen uit Cush [=’als de grote heidense familie boom’] die mij aanbidden , +
[de laatste] als het huis van degenen die door mij verstrooid werden ,
zullen
van over de rivier [‘dimensionele-grens’] gebracht worden , als de gift aan mij ;

 
11-12-13
… wat de dag van hun ‘bekering’ zal zijn : gezegd tegen die groep zelf :
in·the·day the·he not you-shall-be-put-to-shame from·all-of practices-of·you which
you-transgressed in·me that then I-shall-take-away from·within-of·you joyous-ones-of
pride-of·you and·not you-shall-continue to·to-be-haughty-of further in·mountain-of
holiness-of·me and·I-cause-to-remain in·within-of·you people humble and·poor-of
and·they-take-refuge in·name-of ieue remnant-of ishral not they-shall-do iniquity
and·not they-shall-speak lie and·not he-shall-be-found in·mouth-of·them tongue-of
deceit that they they-shall-graze and·they-recline and·there-is-no one-causing-to-tremble
In that day shalt thou not be ashamed for all thy doings, wherein thou hast transgressed
against me: for then I will take away out of the midst of thee them that rejoice in thy pride,
and thou shalt no more be haughty because of my holy mountain. I will also leave in the midst
of thee an afflicted and poor people, and they shall trust in the name of the LORD.
The remnant of Israel shall not do iniquity, nor speak lies; neither shall a deceitful tongue
be found in their mouth: for they shall feed and lie down, and none shall make [them] afraid.
‘rejoice’ , H5947 alliz ‘rejoice, exult, jubilant’, used in Zeph. 2 for Mystery-Babylon ;

 • ‘lies’ , H3577 kazab ‘lie, falsehood, etc’ ; -kazab , same ; no other in cluster ;
  keseb ‘lamb’ [seb against -zab ‘wolf’?] , keBES ‘lamb’, many ; [different as ‘inversion’] ;
  2) in Ez. Linked to ‘divination’, the practice of attempting to foretell future events
  or discover hidden knowledge by occult or supernatural means ;
 • context : … which will bet he day of their ‘conversion’ : said to this group themselves :
  syntax : likely as “ones-being-joyous-of” ,

line ,
“in – that – day / you (shall be) ashamed – from=about all – your [‘heathen’-] practices +
(by) which – you (have) transgressed [=’by splitting-off’] – in=against me / ,
 

 • [=’next line : “the one(s) rejoicing” : is either Mystery-Babylon ,
  ór the fish-souls which untill now got access to a body —
  but the difference is only relative , because both are the bad guys ;
  compare “the vampiring upon this group”, mentioned in chapter 1 :]

that=because – at that time +
I (shall) remove – from your inside – the one(s) rejoicing of=about – your (self) pride / ,
and – you (will) not – again – (be) haughty – anymore – in=at – my sacred – mountain [‘in eden’] / ;
and I cause to remain [=’in eden’] – from within you            [‘as group’] +
a humble – and meek – people             [=’who will be born IN eden’] , +
and=who (will) put their trust – in the name of – IEUE / ;
 

 • [=’next line : either “this saved group” is intended – ór their decscendants in eden :]

the remnant of – [Cush] – (shall) not – do – iniquity [=?] / ,
and they (shall) – not – speak [in right direction] – lies     [=’sensitive for a magickal habitat’?] / ,
and – the tongue of – deceit [=’loving this world’] – (shall) not – (be) found – in them / ,
that=so – they (shall) graze – and lie down – and there-(will be)-no – one making [them] afraid / ;
Op die dag zult u niet beschaamd zijn over al uw daden waarmee u tegen mij in opstand kwam,
want dan zal ik hen uit uw midden wegdoen die uitgelaten zijn over uw hoogmoed .
Voortaan zult u zich niet meer verheffen omwille van mijn heilige berg .
Maar ik zal in uw midden doen overblijven een ellendig en arm volk .
Zij zullen op de naam van de Heer vertrouwen .
Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen en geen leugen spreken ,
en in hun mond zal niet gevonden worden een tong die bedriegt .
Ja, zij zullen weiden en neerliggen, en niemand zal hun schrik aanjagen .

“op die dag zult u beschaamd zijn over al uw (‘heidense’-) praktijken +
waardoor u tegen mij gezondigd hebt
[=’door afsplitsing’] ,
 

 • [=’volgende zin : “degene(n) die blij zijn” is óf Mystery-Babylon ,
  óf de vis-zielen welke tot nu toe een lichaam konden bemachtigen –
  maar het verschil hier is relatief , omdat beiden dezelfde slechte club zijn ;
  vergelijk “het vampieren op deze groep” , genoemd in hoofdstuk 1 :]
  ,/li>

want in die tijd +
zal ik
degene(n) die blij zijn over uw eigendunk , uit uw midden [‘binnenste’] wegdoen ,
en u zult niet meer hoogmoedig zijn op mijn heilige berg           [=’in eden’] ;
dan zal ik
úit uw midden nederige en volgzame mensen doen blijven    [=’geboren IN eden’] ,
die op de naam van IEUE zullen vertrouwen ;

 

 • [=’volgende zin : of “de geredde groep uit Cush” is bedoeld – óf hun nakomelingen in eden :]

het overblijfsel van [Cush] zal geen onrecht doen ,
en zij zullen geen leugen
[=’gevoelig voor een magische omgeving’?] spreken [in goede richting] ,
en de bedrieglijke
[=’van deze wereld houdend’] tong zal niet in hun mond gevonden worden ,
zo zullen zij grazen en neerliggen , en er-zal niemand zijn die hun schrik aan zal jagen ;

 
part III — deel III

 
14-15
.. en dat alles zal gebeuren wanneer eden begint :
jubilate-you ! daughter-of tziun raise-a-shout-you ! ishral rejoice-you !
and·be-joyous-you ! in·all-of heart daughter-of Jerusalem he-takes-away ieue
judgments-of·you he-makes-face-about one-being-enemy-of·you king-of ishral
ieue in·within-of·you not you-shall-fear evil further
Sing, O daughter of Zion; shout, O Israel; be glad and rejoice with all the heart, O daughter of
Jerusalem. The LORD hath taken away thy judgments, he hath cast out thine enemy: the king of
Israel, [even] the LORD, [is] in the midst of thee: thou shalt not see evil any more.

 • context : .. and all of that will happen when eden will start :
  this part III goes very fast , containing several themes ;

line ,

 • [=’the “fish-soul concept” and Cush : then Cush must represent “a type body”
  (like ‘Efraim’ represents óur mixed type body on this earth) ,
  perhaps the same type body the sinners in pre-eden Rachab-land had..? ,
  and after eden’s fall some mixture was possible ? :]

“sing you ! / , (you) daughter of – tsiun             [=’virgin Ishral’] / ,
shout you of joy ! / , (you) Ishral     [=’concept of all saved-souls having their Original’] / ,
and rejoice you – with all – your heart ! / , (you) daughter – Jerusalem    [=’in eden’] / ;
 
[+because] IEUE – (has) removed – the judgment over you / ,
(having) made – the enemy [=’the fish-soul concept as invasion’] – to turn (himself) around / :
IEUE – king of – Ishral – (will be) in your midst – [+and] you (shall) – not – fear – evil – anymore / ;
Zing vrolijk , dochter van Sion ! Juich , Israël !
Wees blij en spring op van vreugde met heel uw hart, dochter van Jeruzalem !
De Heer heeft uw oordelen weggenomen , hij heeft uw vijand weggevaagd .
De koning van Israël , de Heer , is in uw midden : u zult geen kwaad meer zien .

“zing , dochter van tsiun ! , juich van vreugde , Ishral ! ,
en wees blij met heel uw hart , dochter Jeruzalem ! ;

 
want IEUE heeft het oordeel over u weggenomen ,
door uw vijand [=’het vis-ziel concept als de invasie’] zichzelf te laten omkeren :
IEUE , koning van Ishral , zal in uw midden zijn , en u zult niet meer bang zijn voor het Kwaad ;

 
16-17-18
… gezegd tegen tsiun – over de 144,000 : (en ‘dit hoofdstuk IS die dag’..?)
in·the·day the·he he-shall-be-said to·Jerusalem must-not-be you-are-fearing tziun
must-not-be they-are-slackening hands-of·you ieue Elohim-of·you in·within-of·you
masterful he-shall-save he-shall-be-elated over·you in·rejoicing he-shall-be-silent
in·love-of·him he-shall-exult over·you in·jubilation ones-being-afflicted-of
from·appointment I-gather from·you they-become load on·her reproach
In that day it shall be said to Jerusalem, Fear thou not: [and to] Zion,
Let not thine hands be slack. The LORD thy God in the midst of thee [is] mighty;
he will save, he will rejoice over thee with joy; he will rest in his love, he will joy over
thee with singing. I will gather [them that are] sorrowful for the solemn assembly,
[who] are of thee, [to whom] the reproach of it [was] a burden.

 • context : .. said to tiun – about the 144,000 : (and ‘that day IS this chapter’..?)
  when ‘understanding the prophets’ leads up to Revelation ,
  then this chapter (this paragraph) is ‘this day’ ?
  appointed time : as “the moment of leaving” (for lack of better term) ;
  syntax : we opt for “will be in your midst” since obviously it still has to happen ;

line ,
in – that – day – it (shall be) said – to Jerusalem / :
(it) must not be / (that) you fear / , (you) tsiun / ,
[+and] (it) must not be / (that) you let – (your) hands – hang down [‘being hopeless’]/ ;
 
[+because] IEUE – (will be) your – masterful [‘skilled’] – deity – in your midst / ,
he (shall) save [+you] – [+and] (shall) rejoice – over you – in=with joy / ,
his love – (shall) [+not] – (be) silent / [+but] he (shall) exult – over you – in loud rejoicing / :
[+for] he (is) gatheringto you – the ones grieving [=’144,000’] – from=over the appointed time / ,
[+which] became – a burden – upon them / , (being) the scorn (!) / ; +
Op die dag zal tegen Jeruzalem gezegd worden : wees niet bevreesd ; Sion, verlies de moed niet!
De Heer, uw God, is in uw midden, een held, die verlossen zal .
Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde .
Hij zal zich over u verblijden met gejuich .
Wie bedroefd zijn vanwege de samenkomst zal ik verzamelen , zij zijn uit u ;
de smaakt drukt als een last op hen .

op die dag zal tegen Jeruzalem gezegd worden :
het moet niet zijn dat u bevreesd bent , (u) tsiun ,
en het moet niet zijn dat u uw handen slap laat hangen
[=’als hopeloos zijn’] ;
 
want IEUE zal de meesterlijke [‘vakkundige’] godheid in uw midden zijn ,
hij zal u verlossen en zal zich over u verheugen met blijdschap ,
zijn liefde zal niet zwijgen maar zal zich over u verblijden met gejuich :

want hij verzamelt voor u degenen die bedroefd zijn [=’144,000’] over de vastgestelde tijd ,
wat geworden is tot een drukkende last op hen , als smaad (!) ; +

 
19-20
.. nog steeds gezegd tegen tsiun – over de 144,000 :
behold·me ! doing with all-of ones-humbling-of·you in·the·season the·she and·I-save
the·one-limping and·the·one-being-expelled I-shall-convene and·I-place·them for·praise
and·for·name in·every-of the·land-of shame-of·them in·the·season the·she I-shall-bring-in
you and·in·the·season to-convene-of·me you that I-shall-give you for·name and·for·praise
in·all-of peoples-of the·earth in·to-reverse-of·me captivities-of·you to·eyes-of·you he-says ieue
Behold, at that time I will undo all that afflict thee: and I will save her that halteth, and gather
her that was driven out; and I will get them praise and fame in every land where they have been
put to shame. At that time will I bring you [again], even in the time that I gather you:
for I will make you a name and a praise among all people of the earth, when I turn back
your captivity before your eyes, saith the LORD.

 • context : … still said to tsiun — about the 144,000 :
  the “land of their shame” is completely understandable when remembering
  that the 144,000 will first go óut of this earth – and later be sent back into it ;
  note how “the name and praise” is not only used to show that these are 2 groups here ,
  but how the saved Cush group will have the same position to the people born in eden ;

line ,
“behold me ! / (what) I (will) do – with – all – your humble ones [=’144’] – in – that – time / ,
and=when I (will) save – the ones who are the lame / , +
and (shall) gather – the ones who are the outcasts / ,
and I place them – for praise – and a name – in the entire – land [=’this world’] – of their shame / ;
 

 • [=’closing : said directly to “the saved Cush group” :
  after the 144,000 were sent back to earth “to the people who never heared of Me”,
  many of those (as this group) will be gathered into eden , as well :]

in – that – time / I (shall) bring – you – in            [=’the saved Cush group’] / ,
and=for in – that – time – I (will) gather – you (together) / ;
that=then – I (shall) place – you – for=to a name / and for a praise +
towards / all / the people of / the land             [=’in eden’] / ,
in=when I (will) return [=’undo’] – your captivity [=’on earth’] – to=before your eyes / , says – IEUE.
Zie, in die tijd ga ik optreden tegen al uw verdrukkers .
Ik zal verlossen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is .
Ik zal hen maken tot een lof en tot een naam in heel het land waar zij beschaamd waren.
In die tijd zal ik u hierheen brengen , namelijk in de tijd dat ik u zal bijeenbrengen .
Voorzeker, ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle volken van de aarde ,
wanneer ik voor uw ogen een omkeer in uw gevangenschap breng , zegt de Heer .

“zie , in die tijd zal ik handelen met allen van u die nederig zijn [=’de 144,000’] ,
wanneer ik zij die mank gaan zal verlossen , +
en degenen die uitgeworpen zijn zal verzamelen ,
en ik plaats hen tot een lof en een naam in heel het land
[=’deze wereld’] van hun schaamte ;
 

 • [=’slot : direct gericht aan “de geredde Cush groep” :
  nadat de 144,000 teruggezonden zijn naar aarde “naar mensen die nog nooit
  van Mij gehoord hebben”, worden veel van hen (als deze groep) verzameld :]

in die tijd zal ik u binnen brengen , want in de tijd zal ik u verzamelen       [=’de Cush groep’] ;
dan zal ik u maken tot een naam en lof maken tegenover alle mensen van het land
     [=’eden’] ,
wanneer ik voor uw ogen +
uw gevangenschap
[=’op deze aarde’] terug doe keren [=’ongedaan maak’] , zegt IEUE .

 


 
12.10.2018 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- het-report
27.10.19submitted as revised definite version + streamlined