het DroomGezicht, 2009

Niet iedere droom en niet ieder gezicht is uit God.
Toch hebben we gemeend om het op te schrijven, zodat U onze beweegredenen
kunt inschatten, en de context van het Report tegenover de situatie van vandaag.

Hoog boven Europa zwevend, de kromming van de aarde over Rusland waarneembaar,
was het hele continent donker onder de rusteloze grauw-grijze wolkenmassa.
De omtrek van Nederland begon op te lichten — totdat ons hele gebied een gloed kreeg
van zacht wit licht, als een mat-witte verlichte tegel, zich sterk aftekenend tegen het donker.
Plotseling gebeurde hetzelfde met Duitsland, op dezelfde manier; daarna Oostenrijk;
de mat-witte gloed breidde zich gestaag uit naar het Oosten — maar Engeland bleef donker.
Na betere observatie bleek dat “personen in genoemde landen” als kleine helder lichtende
sterren de oorzaak waren van het betreffende land oplichtend in die zacht-witte gloed.
Over het hele beeld verschenen groot de woorden van de eerste zinnen uit het laatste
hoofdstuk van het boek Daniel, over de “stralende sterren” en het opstaan van Michaël;
nu begonnen ook de volgende landen richting het Oosten op te lichten — tot ver in Rusland.

Het maar half-begrepen Gezicht verdween met andere dromen in de opbergkast;
want het leven gaat verder , en wat moet je ermee..?

Tot het afgelopen zomer weer kwam bovendrijven: zou het kunnen slaan op het Report ..?
De “sterren” in de verschillende landen kunnen weinig anders zijn als de 144,000 christenen;
en was Engeland donker om een tijdsaanduiding aan te geven – hun huidige politieke situatie?

 

the DreamVision – 2009

Not every dream and not every vision is from God .
Yet we decided to write this particular one down , so that You can judge
our motives and the context of the Report versus today’s situation .

Floating high above Europe , the curvature of the earth over Russia clearly visible ,
the whole continent was dark beneath the restless gray mass of clouds .
The outline of the Netherlands started to light up — until her whole area appeared
as if beaming a soft white light , like a matt-white illuminated tile standing out strongly
against the dark regions adjoining her .
Suddenly the same thing happened to Germany , in the very same way ;
then Austria , then Hungary , and the soft white glow steadily spread out unto the East ,
until far into Russia —- yet England remained dark .
After closer observation , it turned out that the glowing up of countries was caused
by persons living in those countries : they themselves were small bright luminous stars
causing the country in question to be bathed in that soft-whitish glow ;
each of them little bright stars dwelling in their own country .

Then the scene changed :
huge red words appeared across the whole continent , as the text of the first words
of Daniel 12 , about the “shining stars” and the resurrection of the archangel Michael .

The half-understood vision – at that time – disappeared into the closet with other dreams ;
because life goes on, and what a person is supposed to do with it ..?
– until it surfaced again in the summer of 2017 : could it refer to the Report ..?
The “stars” in the different countries must have been the 144,000 sons ;
and was England dark to indicate a timeline – brexit being the start of the 144,000…?